.
Opetuksia
 
Juutalaiset - Kristityt - Messiaaniset Juutalaiset
 
 
 
 
Varo: Onko tarpeellista evankelioida juutalaista kansaa keski- ja Itä-Euroopassa?
Kuinka se tulisi tehdä?

Kirjoittanut Yaakov, Béla Orbán

5.10.2004

Muutaman vuoden sisällä meillä oli usein mahdollisuus ilmaista ideoitamme ja vakaumuksiamme juutalaisen kansan evankelioimisen suhteen. Tämä juutalainen kansa - joka yhä on Jumalan valitsema kansa uskossaan Häneen - ja jonka seurauksena on parempi olla evankelioimatta heitä!

Tietysti juutalaisen kansan on välttämätöntä hyväksyä Armo ja Lunastus luvattuna ja tarjottuna Jeesus Messiaan uhrissa Golgatalla kuten kenen muun tahansa ja minkä muun kansan tahansa.

Joka tapauksessa valittu kansa on Jumalan omaisuus ja perintö, Hän itse tulee paljastamaan Messiaan identiteetin omalle kansalleen. Hän tulee henkilökohtaisesti avaamaan juutalaisten silmät viimeinkin tunnistamaan Hänet Jeesus Messiaassa.

Evankelioimalla juutalaisen kansan jäsenen me julistamme että hän on pakana. Tämä asennoitumis- ja käytöstapa todella pahoittaa juutalaisen mielen joka vetäytyy entistä enemmän itseensä ja se työntää hänet entistä kauemmas tunnistamasta Messiasta sellaisen kristillisen ylpeyden edessä. Kun joku innokkaasti yrittää muuttaa Jumalan kansaa Jeesuksen kansaksi, tuo henkilö sekaantuu Jumalan suvereenin ylimmän voiman ja tuomiovallan kanssa!

Molemmissa tapauksissa syynä on tiedonpuute Jumalan laeista, Hänen tahdostaan ja suunnitelmastaan, mukaan lukien Vanhan Testamentin profetioiden tietämättömyys niiden kristittyjen taholta jotka jo ennestään liikkuivat aika kauas omista juutalaisista juuristaan. Tämä on syy miksi kristinusko ei kykene ymmärtämään eikä hyväksymään sitä hyvin erityistä valitun kansan kutsumusta ja tehtävää, ja sillä tavalla he myös ovat kykenemättömiä hyväksymään heitä veljeyteen kanssaan.

Ainoa keino täyttää Jumalan tehtävä jota Hän meiltä odottaa suhteessa juutalaiseen kansaan on passiivinen evankelioiminen. Se tarkoittaa evankeliointia elämämme todistuksen kautta ilman mitään sanoja vaan tosiaan Jumalalle nöyrien ja alistuvien tekojemme kautta.

Niin kauan kuin Jumala ei poista peitettä oman kansansa silmiltä oman pois sulkevan ja itsenäisen tahtonsa mukaan ja oikeaan aikaan jonka Hän on määrännyt, me evankelioidessamme juutalaista kansaa emme ainoastaan tee hukkaan heitettyä työtä, vaan laiton yrityksemme voi aiheuttaa epäoikeudenmukaisuutta ja se voi helposti johtaa meidät vääriin syytöksiin, kärsimättömyyteen ja jopa antisemitismiin!

Jumalan suunnitelma on, että Israel toteuttaisi perintönä saadun tehtävänsä. Tämän jumalaisen tehtävän pääeste on Jumalan tahdon korvaaminen millä tahansa (korvaus)teologialla ja tämän tehtävän pakkolunastamisella, riistämällä meiltä kaikki siunaukset jotka voisivat siitä seurata. Samaan aikaan on myös käynnissä hengellinen kansanmurha fyysisen lisäksi, hengellinen holokausti joka myrskyää salassa!

Tämän tehtävän päämäärä (se jonka juutalainen kansa vastaanotti Horebilla) ei ole rakentaa ja vahvistaa kristinuskoa ja sen erilaisia suuntauksia vaan välittää Ikuisen tunteminen ja Hänen lakinsa koko maailmalle ja myös kristityille!

Tämän tehtävän täyttämisen väistämätön edellytys on sen tunnistaminen, että Kristuksen ruumis koostuu kahdesta pääosasta joilla on tasaveroinen arvo mutta erilaiset roolit:

- Ensimmäinen koostuu pakanoista joista tulee Jeesuksen seuraajia ja jotka näin liittyivät Jumalan kansaan.

- Toinen koostuu Jumalan valitun kansan jäsenistä, Hänen omaisuudestaan, jotka pysyivät uskollisina Hänelle ja jotka hyväksyivät Jeesus Messiaan (Jeesus Kristus) uhrin joka suoritettiin pääasiassa heidän vuokseen.

Tämä lyhyt dokumentti ei voi antaa vastausta kaikkiin kysymyksiin tätä aihetta koskien, kuitenkin toivomme on herättää tiettyä tietoisuutta koskien vastuutamme valittua kansaa kohtaan, että voitaisiin välttää tekemästä enempää virheitä ja syntejä jumalallista suunnitelmaa vastaan.

Tämä väärä käsitys koskien omaa apostolista tehtäväämme voi helposti johtaa uusiin veljellisiin synteihin johtuen äkkipikaisesta luonteestamme ja tiedonpuutteestamme.

Siitä syystä vedämme huomion seuraaviin ongelmiin joista olemme vastuussa tästä eteenpäin:

 

KUINKA EVANKELIOIDA JUUTALAISIA?

Ensiksi on välttämätöntä selventää se tosiseikka, että unkaria puhuvat juutalaiset eivät ole samanlaisia kuin amerikkalaiset, saksalaiset tai edes israelilaiset veljensä!

Heillä on erilainen menneisyys, erilainen kulttuuri ja erilainen tapa elää uskoaan. He myös kehittivät yhteisen menneisyyden, yhteisen historian. Heillä on erilainen suhde ympäristöönsä jonka voivat ymmärtää vain ne jotka elivät tai elävät edelleen heidän keskellään.

- Unkarissa asuvien juutalaisten uskonto on pääasiassa ja kaikissa toimintapiireissään fundamentalistista joka tarkoittaa, että se pohjautuu Tooraan.

Tuosta syystä mikään reformistinen tai muu liberaali suuntaus ei koskaan voisi saavuttaa tai tulla integroiduksi siihen.

Koska messiaaniset suuntaukset, länsimaiset lähetykset ja pääosin Yhdysvalloista tulevat, ovat liberaaleja ja reformistisia suuntauksia jotka vastustavat kaikkia tosiseikkoja jotka edellä esitettiin, on siten mahdotonta ajatella, että minkäänlainen suhde muodostuisi niiden ja Unkarin juutalaisten välille.

- Täältä kotoisin olevat juutalaiset ymmärtävät heitä usein vuosituhanten aikana krusifiksi kädessään vainonneiden tehneen sen Kristuksen nimen alla, näin tehden Kristuksesta heidän vihollisensa.

- Kristinuskolla he usein ymmärtävät tarkoitettavan roomalaiskatolista kirkkoa, Rooman imperiumin tytärtä, ja pitävät muita kirkkoja tämän isomman lahkoina.

- Nykyisen juutalaisen yhteisön jäljellä olevat jäsenet ovat holokaustin uhrien jälkeläisiä tai itse uhreja.

Siten ei ole vaikea ymmärtää heidän epäröintiään ja pelkoaan toisten kansojen ja erityisesti kristittyjen edessä.

Amerikan juutalaiset, juutalaiset joista tuli kristittyjä ja monet kristityt ylipäätään jättävät kaikki nämä tosiseikat huomiotta.

- He eivät ole eläneet ja kokeneet holokaustia.

- Heidän maissaan kristityt syntyivät protestanttisista tai neo-protestanttisista liikkeistä.

He vasta alkavat havaita "maailman kirkon" laajenemisen näinä päivinä uudelleenkatolisoinnin prosessin (ekumenia) kautta.

- Reformoitu ja liberaali juutalaisuus, kuten kristillistyneet juutalaiset, menivät aika pitkälle juutalaisesta identiteetistään huolimatta Jumalan käskyistä ja laeista. Näin he ovat kelpaamattomat lähestymään juutalaisia jotka yhä alistuvat Toorasta tuleville Mooseksen laeille ja jonka seurauksena he yhä ansaitsevat valitun kansan nimen.

- Unkarin ja Keski-Euroopan juutalaisuus ei näin ollen ja kiitos Jumalalle, ole ainoastaan fundamentalistinen vaan uskovat ylläpitävät kestäviä ja hedelmällisiä suhteita vain oman kansansa kanssa jotka kuten he alistavat itsensä Tooran laeille, uskolleen ja Jumalalle.

Tällä tavoin he suojelevat itseään ja ovat suojautuneet miltä tahansa itse itsensä lunastavalta reformistiselta liikkeeltä joka on mennyt kauas Jumalasta ja Hänen laeistaan. Siten he ovat myös suojautuneet niitä "messiaanisia" kristillisiä ja kristillisistä polveutuvia juutalaisia liikkeitä vastaan jotka New Age on tartuttanut.

Tietäen nämä kolme tosiseikkaa, voimme päättää:

Kenenkään ei pitäisi lähestyä Keski- ja Itä-Euroopan juutalaista yhteisöä jos hän ei ole tietoinen heidän historiansa, kulttuurinsa, perintönsä ja uskonsa syvyydestä.

Juutalaiset ja amerikkalaiset kristityt sekä heidän länsieurooppalaiset kollegansa ovat vähiten informoituja asiasta.

Jumala ei koskaan lähetä lähetykseen epäpäteviä seuraajia jotka aiheuttavat hämmennystä ja jännityksiä. Useimmiten, Hän rekrytoi lähetystyöntekijänsä juuri niiden joukosta jonne Hän lähettää heidät, ihmiset jotka osaavat kielen hyvin, tavat ja ihmiset ja paikan jossa he todistavat, ihmiset palvelemassa oman kansansa keskuudessa. (Tämä pätee kaikkiin kansoihin).

Kenenkään ei pitäisi uskaltaa mennä juutalaisen kansan luo niin kauan kuin hän ei hyväksy heitä vanhempina veljinään, niin kauan kuin hän kyselee Herran suunnitelmaa ja kutsua, ja niin kauan kuin hän kiistää tai pienentää tätä suunnitelmaa ja tätä kutsua, näin varastaen Israelille annetut lupaukset ja siunaukset.

Herran suunnitelman estäminen ja valitun kansan diskriminointi on synti ja hengellistä holokaustia!

Juutalaisten assimiloituminen kristinuskoon oli aiemmin verhottua antisemitismia mikä tänään nähdään selkeästi ja avoimesti.

Joitain vuosia sitten Yhdysvalloista tullut messiaaninen liike organisoi maassamme festivaalin. (Unkari)

Vaikka heillä oli Skotlantilaisen lähetyksen tuki samoin kuin joidenkin Unkarin kristittyjen yhteisöjen, he yhtäkkiä hävisivät joidenkin vuosien turhan työn jälkeen saavuttamatta maan juutalaisia.

Miksi sen täytyi päättyä tällä tavoin?

Yksinkertaisesti, edellä käsiteltyjen ongelmien tiedostetun ja tiedostamattoman huomioon ottamisen vastustamisen vuoksi. Tämä kuilu ja hengellinen väärinymmärtäminen on aiheuttanut syntien ketjun ja herättänyt syvää nöyryytystä maamme juutalaisessa yhteisössä. Heidän "työnsä" tulos oli vielä voimakkaampi vastustus Jeesus Messiasta kohtaan kuin ennen. Tämä ilkeä tulos joutuu luonnollisesti Jumalan tuomion alle koska se toteuttaa antikristuksen tavoitteet.

Mainitaksemme vain muutamia syntejä joita tehtiin tämän "mission" aikana:

- He tekivät puhelinluettelosta nimilistoja keräten juutalaiselta kuulostavia tai näyttäviä nimiä.. Sen jälkeen he lähettivät materiaalia noihin osoitteisiin.

- He lähestyivät ahdistellen juutalaisilta näyttäviä henkilöitä kaduilla antaakseen heille pamfletteja ja materiaalia.

             Väkivalta ja aggressiivisuus ovat Jeesuksen Hengestä kaukana!

Nykyään Unkarin juutalaisella yhteisöllä on aina hyvin paha olo kun puhutaan kaikenlaisista listoista tai muista väestönlaskennoista elettyään sekä natsi- että kommunistisissa totalitaarisissa järjestelmissä nämä viimeiset 50 vuotta.

Keski-Euroopan juutalainen yhteisö ei halua tulla identifioiduksi kristityn maailman kanssa eikä sen palvonnan kohteen kanssa: ristin, joka oli heidän silmissään vuosisatojen ajan terrorin, kidutuksen, vainon ja tuskan symboli.

- He myös käyttivät juutalaisia symboleja ja perintönä saatuja liturgisia esineitä, sillä tavoin vääristäen kaikki juutalaisen uskonnon jumalalliset ja inhimilliset lait. Näin kaikki juutalaisten silmissä pyhät asiat liattiin käyttämällä niitä kaduilla näiden festivaalien aikana ei-juutalaisten ja kristinuskoon kääntyneiden juutalaisten toimesta.

- Jom Kippur –päivänä, juutalaisuuden pyhimpänä päivänä jolloin juutalainen kansa heittäytyy kasvoilleen Jumalan eteen ja paastoaa välttäen minkä tahansa juomista ja syömistä, nämä "lähetystyöntekijät" kutsuivat nuoria juutalaisia osallistumaan äänekkäisiin juhliin joihin kuului syömistä, juomista, juhlintaa ja tanssia.

Lista jonka perusteella päätimme reagoida heitä vastaan voisi olla paljon pitempi eikä se ole tyhjentävä.

Miksi me kirjoitimme tämän dokumentin?

Välttääksemme kristittyjä joutumasta enempien syntien ja tuomion painon alle heidän tiedostamattomuutensa ja tietämättömyytensä takia. Joka tapauksessa näiden rivien lukijat eivät voi enää puolustautua. He ovat sen velkaa, että tekevät päätöksen koskien suhdettaan valittuun kansaan ja jopa meihin, Keski-Euroopan juutalaisiin jotka olemme Herramme Jeesus Messiaan, Jeesuksen Kristuksen, seuraajia ja Hänelle kokonaan omistautuneita palvelijoita!

Voimme olla siunauksia yhtä hyvin kuin kirouksia ihmisten hyväksi tai haitaksi sen mukaan millainen suhde meillä on heihin.

Kun evankelioit juutalaisen kansan jäseniä yrittäen assimiloida heidät kristinuskoon tai pakottamalla heitä, kiirehtimällä heitä, aiheuttaen pelkoa ja terroria ja syyttämällä heitä jumalan tappamisesta, et tee muuta kuin teet tyhjäksi ja vastustat Jumalan suunnitelmaa. Niin kuin edomilainen yrität toimia Jumalan paikalla, sinä kasvatat kreikkalais-roomalaista ja pakanakristillistä traditiota joka on hellenismin tytär. Molemmat ovat olleet olemassa melkein kaksi tuhatta vuotta.

Teet syntiä vaikka vain auttaisit tai yksinkertaisesti tukisit lähetystä, liikettä tai jotain muuta tämänkaltaista todistusta!

Profetioita ja Jumalan tahtoa vastaan kulkeminen on pilkkaavaa ja se vastustaa Jumalaa. Sellaisia olivat entisten edomilaisten synnit. Mutta tässä hyvin erityisessä tapauksessa synti on myös antikristus koska se viivyttää Jeesuksen Kristuksen tunnistamista ja paluuta.

      Entä Sinä? Ketä sinä tiedostamattasi palvelet? Otatko vastuun kaikesta mitä teit teoissa ja ajatuksissa vanhemmalle veljellesi Israelille?

Ole ennemminkin siunaus kuin kirous juutalaiselle kansalle, niin että myös me voisimme olla siunaus sinulle ja viimeinkin olisimme kykenevät kokoamaan juutalaisen kansan ja pakanat Kristuksen ruumiiseen…
'Kääntänyt englannista N.N.'
 

Artikkeleitamme saa kopioida ja levittää, mutta tekstit on pidettävä kokonaisina eikä niihin saa tehdä muutoksia!
Copyright © 2005-2019 SHOFAR Yhteisö
http://kehilatshofar.com