.

 

Despre evreii mesianici

Despre noi şi despre chemarea noastră -  partea I.

Orbán Béla:

             Mişcările mesianice sunt răspândite în toată lumea şi funcţionează în număr semnificativ, sub forma  alianţelor, sinagogilor, adunărilor.

Există între ele adunări care accentuează mult formele exterioare ale ortodoxiei, altele sunt liberale, reformate, mai mult sunt chiar adunări mesianice ale homosexualilor...

Dar chiar cu o frecvenţă mai mare decât cele de mai sus, sunt adunări mesianice, în care cu greu găseşti câţiva evrei de origine israelită. Aceste adunări sunt formate din evrei falşi, evrei care s-au făcut ei evrei, creştini devianţi care  alcătuiesc aşa zisa  ” evreime spirituală „ ..

Adică în umbra acestor adunări există forţe obscure, străine, interese, minciuni, pretinzând că sunt  evrei  încearcă cu tot adinsul să rupă legătura dintre credincioşii dintre neamuri ai Trupului  lui Cristos şi credincioşii evrei ai aceluiaşi Trup. Evreimea se protejează de aceste mişcări, cu caracter New Age, de aspectele  globalizatoare şi de activitatea lor ulterioară, prin faptul că tot ce vine sub aceste denumiri , sunt judecate, şi într-un fel respinse.

În acelaş timp se produce şi un fenomen de disociere ale comunităţilor creştine, dintre care  unele se închid faţă de evreime şi faţă de evreii mesianici veritabili.

 

Pentru clarificarea acestei probleme trebuie imediat să aducem la lumină înţelesul cuvântului credincios mesianic.

Este obligatorie explicarea acesteia pentru că activitatea acestora este la fel de dăunătoare pentru ambii atât creştini cât şi evrei.

Mai ales având în vedere faptul că în epoca profetică în care trăim, Satan foloseşte o nouă armă : numele de evreu. Se foloseşte de acest nume, pentru că un evreu poate fi înţeles pe deplin doar de un alt evreu, şi astfel poate să îl şi ducă în rătăcire, iar în starea aceasta general slabă a creştinătăţii, este uşor să faci ceva care să fie trendi, sau să aducă o aură de renesans   cuvântului evreu, şi mai bine a cuvântului de mesianic.

 

Cu acest cuvânt deci, se poate aplica o lovitură atât israeliţilor cât şi creştinilor, mai ales că în ambele domneşte umanismul, toleranţa, şi aşteptarea a ceva nou.

 

Din pricina acestor lucruri, Trupul Lui Mesia este cel care, în primul rând, trebuie să se prezinte, şi să dea un  sens unitar  acestui cuvânt.

 

Credincios mesianic – acest termen a fost atât de mult falsificat, că a devenit cu înţeles diferit, de la ţară la ţară, sau chiar regiune la regiune.

Haideţi să facem să poată fi văzută în adevărata lumină înţelesul şi menirea acestui termen.

 

Mesianic- credincios mesianic- Cristic

De cele mai multe ori este numele diverselor mişcărilor, mai ales a acelora care nu neagă pe Isus, dar s-au desprins din creştinism din pricina diferitelor deziluzii, sau răniri, sau alte motive, grupuri şi grupări care îşi afişează acest nume ca pe un stindard.

Măcar că Poporul lui Dumnezeu şi Trupul lui Mesia, în înţelesul real şi practic al acestora,  sub această denumire ar trebui să fie unul singur. O realitate: împreună şi cu caracter unitar, purtători ai mărturiei pentru toţi ceilalţi, arătând prin exemplul  propriei vieţi  domnia, puterea lui  Mesia ( Cristos, Isus nazarineanul) şi prin aceasta Voia lui Dumnezeu, şi mărturiile Lui.Totodată ar trebui să vestim, sau mai bine zis să mărturisim, şi a treia parte a Cuvântului, tot împreună, partea referitoare la  profeţii şi vremurile apocaliptice, şi nu doar acestea ci şi revenirea Împăratului  celui Uns – Mesia...

 

În consecinţă credincioşii mesianici ( cristicii) care sunt din alte neamuri şi popoare, în mod necesar şi responsabil, trebuie să umble împreună în Cuvântul,în planul şi voia rânduită a  lui Dumnezeu.

Iar acolo unde vestirea Cuvântul  nu este la modul real total, întreg, se poate vorbi despre poporul lui Isus, biserici sau oameni religioşi ai vreunei adunări, dar termenul de mesianic, credincios mesianic cu încărcătura lui purtătoare de mărturie, şi de asemenea la fel termenul de cristic, este doar formală sau este doar exprimarea dorinţei de a fi aşa.  

 

Evrei mesianici    

Temelia credinţei iudaice, de la începuturi chiar, şi în zilele noastre deasemenea, este : aşteptarea împlinirii profeţiilor, şi în cadrul acestei aştetări, pregătirea pentru vremurile apocaliptice. Şi toate acestea ar fi fără sens pentru noi, fără aşteptarea lui Mesia. De aceea oricare israelit ( iudeu prin naştere)  care  se închină Dumnezeului lui Israel, şi este în relaţie cu El, este evreu mesianic.

Însă în cadrul acestei categorii există două grupuri de evrei:

-         evreu mesianic, care prin voia lui Dumnezeu încă nu poate să ştie şi să recunoască, în persoana lui Jeshua Nazarineanul, pe Mesia ( Massiah)

-         evreu mesianic, care deja a descoperit şi acceptat pe Jeshua HaMassiah, în timp ce rămânând membru al Poporului, îşi trăieşte identitatea de evreu.

 

Şi tot ceea ce a mai dat ca un „ surplus”, în împlinirea chemării sale Israelul.

 

Iar când vorbim despre Trupul lui Mesia ( Cristos), este de la sine înţeles că, în acest Trup au aceleaşi drepturi ca şi cei veniţi din alte neamuri, şi totuşi au o parte diferită, cei care sub domnia lui Jeshua HaMassiah alcătuiesc o parte diferită. Şi asta pentru că, dacă şi-ar nega şi nu şi-ar împlinii trimiterea, ar fi nesupunere faţă de Dumnezeu, de exemplu dacă ar adopta o identitate creştină, sau la fel dacă nu ar alcătui o unitate vie în Duh cu cealaltă parte a Trupului lui Mesia.

 

Această categorie a evreilor credincioşi, este „ rezerva de aur „ a Trupului lui Cristos, chiar dacă creştinismul i-a judecat şi i-a pus la acelaşi nivel ca şi pe păgâni, şi aducându-le acuzaţii mincinoase că ar fi criminalii lui Isus, i-au desconsiderat, în pofida promisiunii lui Dumnezeu care este că celor credincioşi Lui le va descoperi în mod personal pe mult aşteptatul Mesia, în persoana lui Jeshua HaMassiah.   Da, în cadrul competenţelor proprii şi personale, şi nici într-un caz  prin convertiri misionare şi creştine.

Da este cu puţinţă acest lucru, atunci când partea aceea a Trupului lui Cristos care nu sunt evrei, prin viaţa lor şi mărturiile lor reprezintă mărturia lui Jeshua HaMassiah, şi nu vreo voie omenescă, de cele mai multe ori cu intenţie colonizatoare, canalizatoare spre adunări, biserici.

 

Pe baza celor spuse mai sus trebuie să declarăm că :

Acolo unde Cuvântul lui Dumnezeu nu este total, întreg, nu poate fi vorba despre credincios mesianic, mesianici sau comunitate cristică. Iar acolo unde nu se acceptă alegerea lui Israel, trimiterea lui şi promisiunile care sunt valabile şi în zilele noastre, şi profeţiile, consecinţa este că funcţionează o comunitate a oamenilor care nu pe Mesia îl aşteaptă, ci sunt în aşteptarea altor foloase şi interese.

 

Adunările care resping Vechiul Testament şi astfel resping legile lui Dumnezeu, sau care acceptă doar „ Faptele Apostolilor..” ca fiind singurul model scriptural, copiind şi bazându-se pe acesta, sau care se zideşte pe „ cuvintele lui Pavel „  cu fariseism, aceste adunări nu se pot autointitula Mesianice ...( adică ale lui Cristos).

Iar grupul celor „ mesianici şi evreii „ nu pot să funcţioneze în cadrul, între şi nici supuşi acestor adunări. Iar individul care este mesianic ( cristic) poate să rămână pentru un timp între ei doar cu scopul de a sluji către ei.

Iar în lipsa unei adunări mesianice evreieşti, poate să aibe şi să accepte în părtăşie doar pe cei care sunt cristici, ( mesianici)... Caz în care trăirea în întregime a identităţii mesianice poate să fie slujire către ceilalţi, sau poate să fie respingere, desconsiderare în bisericile creştine. Reprezentând trăirea a „ ceva diferit „. Similar cu trărea unui om născut din nou, într-un mediu religios.

 

În ceea ce ne priveşte, putem vorbi de posibilitatea dată, de a ne angaja în părtăşie cu adunările credincioşilor din alte neamuri, în ceea ce înseamnă Cuvântul lui Dumnezeu şi ceea ce contribuie la funcţionarea domniei lui Mesia, şi nu în voinţe umane, de cult, de adunare şi alte scopuri trupeşti şi sufleteşti.

Iar în paralel avem responsabilitatea şi posibilitatea de a împlini, de a înfăptui, şi trăi tot ceea ce Dumnezeu a prescris pentru fiecare evreu. Tot ceea ce este scutit de interesele umaniste şi de domnia iudaismului, dar este voia exprimată a lui Dumnezeu...

Această voie exprimată  este a Dumnezeului Cel Veşnic şi anume identitatea evreiască.

 

Iar atunci când acest lucru este acceptat de participanţi ( neevrei- mesianici evrei – evrei credincioşi ) şi nu numai acceptat ci şi trăit, se produce în sens mai larg profeţia realtoirii şi altoirii în. Marea promisiune, fără de care evreimea se usucă, şi rămâne doar „ israelit” în viaţa aceasta pământească, este o promisiune de aşa natură că este capabilă să dea viaţă şi putere prin altoire şi creştinătăţii care se ofileşte pe zi ce trece datorită forţărilor religioase.

 

 

Deci noi, cei care ne aflăm la marginea evreimii, şi excluşi din creştinism, am primit această misiune. Este un statut foarte greu, pentru că e în luptă cu toate extremele, extreme care atacă permanent podul care e menit să aducă în legătură evreimea şi oamenii cristici.

Pod peste care există posibilitatea de trecere, dar prin noi nu poate să pornească în nici o direcţie nici un fel de cucerire. Prin intermediul nostru se poate ajunge în părtăşie unii cu alţii doar prin cercetarea cu Cuvântul Viu al lui Dumnezeu, prin Uşă , adică Mesia (Cristos ) la ordinul şi evaluarea ( judecarea de către El ) a Duhului Lui. Tocmai de aceea sunt atât de multe atacuri îndreptate împotriva noastră, de aceea sunt atât de mulţi care mint şi susţin că ei ar fi poduri, adică cei „ noi” ... pentru că ei sunt aşa zişii: evrei spirituali, mesianici...

Tot din această cauză , e şi faptul că de la noi Dumnezeu aşteptă mai multă curăţie şi sfinţenie, iar domnia şi puterea Împăratului este în mod special integrală peste vieţile noastre.

 

Chemarea pe care o avem este scutită de orice domnie sau intenţie religioasă, confesională, umanistă pentru că noi avem voie să ne supunem doar voii lui Dumnezeu.

Ca un pod, ca o santinelă la graniţă, ca un vameş, sau ca un funcţionar care împiedică contaminările spirituale... fiecare la locul rânduit. În totală supunere la graniţa unei ţări rupte în două, acolo unde sub ochii şi din voia Împăratului se produce unificarea celor două părţi de ţară.

 

Acest  „pod „ nu poate fi stăpânit, controlat de nici unul dintre maluri, şi de nici un partid.

Tocmai de aceea trimiterea noastră nu va fi niciodată spectaculoasă, şi nici nu putem conta pe un număr mare de indivizi.

Nu este o construcţie de anvergură, dar e importantă şi urmările slujirii noastre va atinge pe mulţi la un moment dat.

Totuşi vor fi dintre aceia care prin noi sau peste noi vor trece împlinind Rugăciunea Marelui Preot oameni din Trupul lui Mesia, ...mulţimi care nu se vor alipi de noi.

Între ei fiind din aceia care din recunoştinţă faţă de Dumnezeu se vor îngriji ca podul să funcţioneze, sau din aceia care experimentând  binecuvântările slujirii, chemării noastre,  vor direcţiona şi pe alţii spre noi, pentru ca tot mai mulţi să trăiască, în cadrul Trupului lui Mesia, unitatea.  Excluzând orice înţelegeri sau coaliţii umane false...

 

Toate astea pentru că s-a declanşat procesul construcţiei integrale a celor două părţi ale Trupului lui Mesia.  

 

2008.10.31                                                              

 

Traducere de Bezi G. 


Copyright © 2005-2019 Comunitatea SHOFAR
http://kehilatshofar.com