.
 
Legăturile, relațiile în familie

   Orban Eszter- Orban Bela

 

Aseară s-a discutat despre structura unei familii, despre cum este împăr ită munca într-o familie, i de asemenea ce ofera familia, i cum poate ea să ne dea o protec ie i o identitate comună. Cu gândul la aceste lucruri s-a născut ideea de a vorbi astăzi i mâine diminea a un pic despre rela iile noastre în cadrul unei familii, cum sunt acestea i am denumit tema discu iei de astăzi “Relațiile noastre în familie” iar mâine va fi vorba despre “Relațiile noastre într-o comunitate, părtășie”. Am să citesc din Noul Testament ca suport biblic din evanghelia după Matei cap 10: de la versetul 34 la 39, unde avem cuvintele foarte interesante ale lui Ie ua despre rela iile din familie. “ Să nu credeți că am venit s-aduc pacea pe pământ, n-am venit să aduc pacea, ci sabia. Căci am venit să despart pe fiu de tatăl său, pe fiică de mamă-sa și pe noră de soacră-sa. Și omul va avea de vrăjmaȘi chiar pe cei din casa lui. Cine iubeȘte pe tată, ori pe mamă, mai mult decât pe Mine, nu este vrednic de Mine, și cine iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe mine nu este vrednic de Mine. Cine nu-și ia crucea lui si nu vine după Mine, nu este vrednic de Mine. Cine iși va păstra viața o va pierde; și cine iși va pierde viața, pentru Mine o va câștiga.” Ceea ce mi-a captat aten ia in mod deosebit din acest text este ceea ce este scris în al treilea verset: nu am venit să aduc pacea ci sabia. Și desigur că ne-am putea gândi imediat că în alt loc este scris că vă dau pacea Mea atunci când vorbe te ucenicilor, i această pace să fie între voi, iar acum în acest pasaj scrie n-am venit să aduc pacea, ci sabia. Deci iată ca Isus nicidecum nu oferă o imagine centrată pe familie, i anume cum să fie rela ia dintre o mamă i o fiică, sau rela ia dintre un tată i fiul lui. De multa vreme mă preocupă să în eleg în ce constă despăr irea despre care vorbeste aici Isus, ce inseamnă să aducă sabie, ce înseamnă să aducă du mănie, aversiune în familie. i am început să studiez mai atent acest Cuvânt, i chiar am cerut lumină de la Dumnezeu să îmi arate ce înseamnă acest pasaj i cum trebuie el în eles, în conformitate cu Duhul Său, i desigur că am luat din nou textul în original ca să mă ajute la aceasta, i am primit lămuriri asupra multor lucruri care explică acest Cuvânt al lui Isus. În primul rând trebuie să clarificăm două concepte care apar în primul verset i anume ce inseamnă pacea i ce inseamnă sabia, sau arma în anumite traduceri, respectiv ce inseamnă a aduce oamenilor, lumii acesteia pacea sau sabia. i primul lucru care mi-a captat atentia nu inseamnă că a aduce pacea este ca si când ai revărsa-o, a a cum am fi tenta i să interpretăm, ci voi aduce pacea, te voi conduce, te voi călăuzi spre pace, i i voi da umplere cu ea. i m-am oprit pu in aici deci El nu a venit pentru ca să implinească deodată totul în vie ile noastre, deci nu a adus o finalitate a lucrurilor, i simt că în vie ile de credintă de asemenea este o întrebare esen ială să în elegem că de exemplu când se întâmplă o predare a vie ii cuiva, o convertire ne imaginăm ca ceva tocmai a luat sfâr it, s-a finalizat, cu toate acestea nu este a a pentru că de fapt atunci începe totul. i cuvântul pace aici nu înseamnă că am venit să închei, să finalizez în vie ile voastre ceva ci am venit să aduc armă, sabie. i ce inseamnă sabie? Este un cuvânt f. interesant pe care-l folose te Scriptura, de fapt în ebraică nu este vorba despre nici un fel de armă, ci acest cuvânt înseamnă tăiȘul a ceva, ascuțiȘul la ceva, Și dintr-o dată mi-am amintit despre Cuvânt că este descris ca fiind sabie cu două tăi uri, i acest cuvânt mai inseamnă daltă, unealtă de cioplit, unealtă ascuțită de modelat,foarfecă Și de asemenea mai are un in eles interesant acest cuvânt care este acela i cu cuvântul HOREB. De fapt cuvântul harev

înseamnă armă i este acelasi lucru cu horeb . i aici aproape că a putea spune că mi-a căzut un văl de pe ochii min i, când am in eles ce inseamnă de fapt să aduci sabia, ce inseamnă că v- am adus HOREBUL. Ce inseamnă de fapt ca Isus Cristos a venit ca să ne aducă , Legământul, să rea eze, să restabilească acest Legământ, i să întărească Legământul cu oamenii, cu lumea aceasta. Ce s-a intamplat pe Horeb? Horebul este un pisc al muntelui Sinai, despre care putem citi de multe ori in căr ile lui Moise, în Exod i în Deuteronom mai ales, i acolo s-a întâmplat că Dumnezeu s-a descoperit, s-a revelat pe Sine, acolo s-a întâmplat de asemenea încheierea Legământului,acolo a fost dat Cuvântul, acolo s-a întâmplat că poporul L-a auzit pe Dumnezeu din mijlocul focului i tot acolo a fost sfin it poporul, a devenit popor i logodnica- so ia lui Dumnezeu, acolo s-a incheiat Legământul. i după acestea a început să se contureze imaginea despre ce este sabia, arma . Deci Isus Cristos a venit nu ca să aducă o via ă fără griji, o stare de dolce fa niente, ci a venit ca să restabilească Legământul, să aducă acest Legământ, să ne conduca spre el i să împlinească acest Legământ. Legământ care a fost vestit de către profe i, a fost vestit de Moise, i a fost din ve nicie ca promisiune pe paginile Vechiului Legământ. Deci nu înseamnă că Isus a adus pacea pe care o revarsă peste noi,a a cum am fi tenta i să ne gândim, nu acel fel de împlinire care inseamnă o încheiere, finalitate în vie ile noastre,ca i când acum noi am fi deja sfin i în totalitate, ci dimpotriva a adus un ascu i , un tăi al sabiei Cuvântului, al Legământului care face o cioplire continuă în vie ile noastre. Deci pentru acest lucru a venit, ca să deschidă o u ă, pentru ca Legământul care a fost încheiat pe Horeb să fie restabilit. i aici am sim it că încheierea Legământului este o problema esen ială, i în continuare în pasajele care urmează “ Căci am venit să despart pe fiu de tatăl său, pe fiică de mamă-sa Și pe noră de soacră-sa.” Și aici sunt enumerate rela iile familiale, dar lipse te totusi ceva. So ul i so ia. i restabilirea legământului dintre so i so ie i pentru acest lucru a venit Isus. În rela iile noastre familiale prioritatea numărul unu este: cum este legământul nostru cu Dumnezeu? A a cum am putut să citim în primul verset, iar al doilea lucru este legământul cu --partenerul de via ă. -Cum este deci legământul cu so ul meu, cum este legământul cu so ia mea? Iar să aduc vrăjma ie, du mănie este un cuvânt diferit în ebraica i anume înseamnă a despărți, a pune deoparte cu alte cuvinte El ne desparte, ne deta ează. Pe mama de fiică, pe tată de fiu, se separă soacra de noră. De ce? Pentru că ei nu sunt într-o stare de legământ. Eu nu sunt una cu feti a mea, iar partenerul meu nu este unul cu fiul lui. Ci noi, so i so ie suntem una. i dacă acest legământ nu este la locul lui, atunci este greu să trăie ti toate acele promisiuni pe care Dumnezeu le-a făcut unei familii. Tocmai de aceea este nevoie de această separare, despăr ire,pentru ca so ul i so ia să poată să trăiască acel drum, acea chemare care le-a fost data lor, celor doi care sunt una. i Cristos a venit pentru ca să întărească legământul lor, i astfel să împlinească prima poruncă, conform căreia: bărbatul va lăsa pe mama i pe tatăl lui, se va alipi de nevastă-sa i vor fi un singur trup. Deci acesta este legământul pe care vrea El să-l întărească prin aducerea sabiei, adică a adus HOREBUL care reprezintă de fapt legământul. Deci vrăjma ie nu înseamnă ca rela iile noastre se vor destrăma, se vor rupe ci înseamnă ca ele sunt separate, delimitate. De ce? Pentru că aici se vorbe te despre fete mature i bărba i maturi, aici nu vorbe te despre copii la vârsta copilăriei, a imaturită ii, deci nu va aduce contradic ie între feti a imatură i mama ei, i nici între băie elul mic i tatăl său, ci despre fetele si băie ii maturi. De ce ? Pentru că fetele i băie ii maturi vor trebui să sa căsătorească, iar rela iile lor în căsniciile lor nu vor func iona corect dacă î i vor duce cu ei pe mămici i tătici. Deci aici se vorbe te despre o depăr ire, separare care semnifică de fapt : în elege i că copiii maturi au drumuri separate de părin i i nu se poate să fii ca si părinte într-o asemenea unitate, comuniune care este dată în

mod particular pentru un so i o so ie. Bărbatul tânăr ajuns la vârsta maturită ii are o chemare distinctă, separată pe care el va trebui să o împlinească cu viitoarea so ie. La fel o fată tânără ajunsă la vârsta maturită ii are o chemare separată, deosebită de cea a părin ilor, o chemare particulară pe care va trebui să o împlinească împreună cu viitorul ei so . Despre acest fel de separare vorbeste Cristos, i cred că este important să subliniez faptul că este vorba de copii ajun i la vârsta maturită ii dar care încă nu s-au căsătorit. Rela iile acestora dore te Cristos să le reglementeze. Iar eu simt că in vie ile tuturor a fost la un moment dat o situatie de acest gen, sau va fi în viitor moment în care vom sta înaintea actului căsătoriei i nu tim cum să trăim rela iile noastre cu ta ii si mamele noastre, având aceste statute de oameni necăsători i. Iar Cristos dă aici o călăuzire părin ilor care au copii maturi, tocmai pentru ca să tie cum să se comporte cu ei, adică să tie că ace ti copii maturi nu sunt i nici nu trebuie să fie împreună cu ei într-o stare de legământ, în aceea i chemare, ci ei vor fi intr-o stare de legământ cu viitori parteneri cu care Dumnezeu i-a rânduit să fie împreună. i dacă noi putem să trăim aceste lucruri atunci eu cred că rela iile noastre familiale pot să fie puse în rânduială i să func ioneze bine, conform voii lui Dumnezeu. Copiii maturi fie că este vorba de fete sau băie i, care stau tot timpul în preajma mamelor, sau a ta ilor vor fi incapabili să se desprindă de părin i i nu vor putea să- i asume împlinirea chemării distincte pe care Dumnezeu le-a dat- o, a slujirii independente i de sine stătătoare care le sunt date. Tocmai de aceea este atât de necesară această separare, care este de altfel un proces foarte firesc, i nu trebuie să se contureze o imagine anti familială, când citim aceste rânduri din Scriptură, ci dimpotrivă să în elegem că aici este vorba exact de cuvinte pro-familiale, toate acestea pentru ca să func ioneze ambian a corectă a familiei. i chiar dacă mă repet tot la restabilirea legământului ajung, pentru că este prioritatea numărul unu în vie ile noastre. Pentru că dacă acest legămînt se reglează, atunci vom fi capabili să preluăm toate acele daruri i promisiuni pe care Dumnezeu ni le-a pregătit. În versetul 36 este scris i omul va avea de vrăjmaȘi chiar pe cei din casa lui, e un verset care nu emană prea multă încredere, totu i am mai întâlnit aceste afirma ii i în cartea profetului Mica, în cap 7: 6 Mica vorbe te cu exact acelea i cuvinte cum că vrăjma ii omului sunt cei din casa lui ! Profet a aceasta este într-un context în care Cuvântul spune ce se va întampla în vremurile din urmă, un om se va scula împotriva altui om i a a mai departe, i vrăjma ii omului sunt cei din casa lui. i acest concept de vrăjma , este interesant pentru că derivă dintr-un cuvânt care înseamnă a enerva pe cineva, a provoca pe cineva la nervozitate. i m-am gândit a a că în rela iile noastre fie ele familiale sau personale când se întâmplă să mă enerveze comportamentul membrilor familiei mele, în particular comportamentul părin ilor, a rudelor de sânge ? i am ajuns imediat la concluzia că atunci când comportamentele lor sunt împotriva lui Dumnezeu. Atunci când aceste comportamente sunt îndreptate împotriva legământului meu cu El. Atunci când un om este într-o stare de legământ cu El, comportamentele celorlal i care distrug unitatea, duc la enervarea, provocarea persoanei, cu alte cuvinte mă enervezi pentru că nu mă la i să îmi împlinesc responsabilită ile în chemarea care mi-a fost dată, în drumul pe care mi l-a dat Cristos. i apoi urmează ca o continuitate a contextului, dacă putem să sim im cum se leagă propozi iile că dacă tu Mă iube ti, i pe tine te enervează aceste comportamente, e de la sine în eles că te vei alipii de Mine, mai mult decât de rudele tale de sânge. De ce? Pentru că tu e ti într-un Legământ cu Mine ! i aici urmează versetul 36 Cine iubeȘte pe tată, ori pe mamă, mai mult decât pe Mine, nu este vrednic de Mine, Și cine iubeste pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe mine nu este vrednic de Mine. Iar eu am exprimat acela i lucru înainte dar din cealaltă perspectivă, că adică dacă tu îl iube ti mai mult pe Cristos i tu mergi pe calea ta primită in mod personal de la El, pe care i-o asumi con tient

i cu toată convingerea atunci ceilal i care i i sunt rude de sânge, i se vor împotrivi, chiar i in cazul în care sunt oameni credinciosi, aici nu este vorba doar de cei care sunt necredinciosi ci i de ceilal i, adică de to i aceia care nu recunosc si nu acceptă chemarea ta, pe care tu ai primit-o, deci chiar dacă ei se declară credincio i sau oameni religio i, i i vor deveni du mani. Iar normalizarea, reglarea acestor rela ii se poate doar în cazul în care un părinte acceptă drumul copilului său matur, i îl eliberează în împlinirea chemării pe care Cristos i-a dat-o. i aici avem expresia că nu este vrednic de Mine, o expresie care pentru mine este o formulare cu iz helenistic, haide- i să vedem ce înseamnă să devi vrednic ? Trebuie să meri i rangul acela cum că eu să devin vrednic de Cristos prin faptul că legământul cu El se împline te în via a mea, i se întăre te i func ionează, i devine ceva viu, atunci datorită acestui fapt eu mă situez pe o treapta mai sus si devin vrednic să-L urmez pe Cristos? i în ebraică este un cuvânt care are formulare identică i în greacă adică: a deveni asemenea, a sluji, a împlini o slujbă, a fi atent Și concentrat mereu deci iată că asta se nume te a fi cristic. Deci nu conformarea umanistă cu anumite norme, nu răspunsul la îndemnul acela omenesc că eu trebuie să corespund perceptelor biblice i astfel voi deveni vrednic să urmez drumul lui Cristos, pentru că asta i asta fac, ci voi deveni pur si simplu asemenea Lui. i cred că sim i i i voi diferenta de nuan ă în formularea aceasta că voi deveni asemănător Lui, i anume voi deveni asemenea chipului si asemănării Lui,în a a fel că Scriptura se poate împlinii din nou, Legământul de asemenea se poate împlinii. Că adică cum m-a cioplit i modelat Dumnezeu? După chipul i asemănarea Lui !!! i devin persoana pe care El a creat-o i a gândit-o din- nainte!! Dacă acest legământ se restabile te, se restaurează în propria-mi via a atunci acest ascu i pe care Cristos îl aduce, sabia cu două tăi uri al Cuvântului Său care mă modelează i mă cură e te mereu, cu putere, pentru că o daltă nu este un lucru moale, deci iată că cu pre ul unor lupte crâncene îmi modelează via a,deci dacă acest <Legământ se restaurează atunci voi putea fi capabil să fiu asemenea Lui, i să mă concentrez să fiu atent, să slujesc, să fiu într-o slujbă, să fiu mereu atent la El, i acest cuvânt mai are un în eles i anume :a fi îndestulat, mulțumit. Iar atunci nu îmi va mai trebui ce este al altuia, i ce nu este al meu, ci voi îndeplinii numai i numai ceea ce este in responsabilitatea mea. Satisfăcut, i cu aten ia mereu concentrată pe El, voi tii să trăiesc via a pe care o am în Cristos, acea via a de ucenicie care este a mea. 1. i pentru ca să sim im un pic diferen a, dintre a fi îndestulat, satisfăcut i a fi împlinit, încheiat, finalizat. Omul care este mul umit, satisfăcut se angajează într-un proces perpetuu de slujire, îndeplinire a responsabilită ilor, i nu se opre te, nu se blochează. Faptul că un om este satisfăcut i mul umit nu înseamnă o oprire, o încetinire. Împlinirea, Încheierea în schimb înseamnă o finalizare, o blocare a vie ii de credin ă. i de ce se poate bloca o via ă de credin ă? De ce ? Pentru că nu func ionează acel ascu i , pentru că ai ales acel nivel al păcii, care i i dă un drum al vie ii mai lejer, mai u or, i nu ai ales acea sabie, care este sabia Cuvântului care taie, cură ă,care eliberează, i te conduce mereu pe calea sfin irii, nu ci tu ai ales ceva mai permisiv. i acesta este motivul pentru care vie ile noastre de credintă se blochează, se opresc. Dar atunci când ne hotărâm i acceptăm să ne a ezăm în dreptul daltei, al disciplinării Legământului, pe care nu doar că îl încheiăm ca un act religios, ci îl întărim datorită lui Cristos, i datorită Horebului care devine viu i func ional, în inimile noastre i nu numai la nivelul ra iunii, ci la nivelul întregi noastre fiin e, a inimii i spiritului, atunci se va modela în noi Cristos. Iar când El ia chip în noi atunci putem să umblăm pe calea propriilor noastre vie i cu mul umire, i satisfăcu i. Apoi urmează

versetul 38 Cine nu-Și ia crucea lui Și nu vine după Mine, nu este vrednic de Mine. Și aici avem de 3 ori unul după altul expresia că nu este vrednic de Mine, i pot să simt aici accentul pe care Scriptura îl pune , cât de important este pentru Cristos ca noi să devenim asemănători Lui. Cât de important este ca noi să privim mereu la El, pentru că doar a a putem să-L urmăm, dacă suntem tot timpul în armonie cu El, dacă Legământul nostru cu El func ionează i este viu. Nu spune că de două ori pe săptămână la părtă ii să fii atent la Mine i apoi trăie te- i via a de familie apoi o să fie ceva, ci în mod continu ... Adică din 24 de ore 24 chiar i în starea de somn , cer mereu prezen a lui Dumnezeu. Cine stă acolo la muntele Horeb acea persoană nu a fost doar pre de o clipă, atunci când a fos încheiat Legământul, nu a fost o vreme scurtă, ci acolo la muntele Sinai, la picioarele Horebului timpul i spa iul i-a pierdut semnifica ia, acolo s-a deschis VE NICIA. Iar pentru noi Cristos a adus VE NICIA , de aceea dore te ca noi să fim într-o stare de permanen ă cu El, într-o legătură permanentă, vie. Atunci când este vorba că cineva să- i ia crucea, atunci trebuie să ne gândim la următorul aspect, cuprins în această por iune biblică, por iune care pentru mine înseamnă că acea persoană care nu î i asumă acea slujire, pe care Dumnezeu i-a dat-o, acea persoană nu va putea să devină asemenea Lui, asemenea lui Cristos, pentru că crucea lui Cristos este nimic altceva decât îndeplinirea chemării pe care a primit-o de la Tatăl, lucrarea de mântuire, eliberare datorită vărsării sângelui Său, cură irea i răscumpărarea noastră, acestea au fost obiectivele împlinirii trimiterii Lui. Iar dacă cineva nu i i asumă acea trimitere i slujba cu care Dumnezeu l-a însărcinat, atunci acea persoană oare cum se va modela după chipul lui Cristos? Cum va putea să fie asemenea Lui ? Dacă tu ai o chemare, o trimitere, un drum în via ă i nu vrei să i-o asumi atunci cum vei putea deveni asemenea Lui? i aici avem din nou o întrebare cardinală, eu a a simt, că adică în ce măsură putem să ne asumăm slujba cu care Dumnezeu ne-a însărcinat?Sau poate alegem ca i o găină între semnin ele ce le ciugule te, păi nu te supăra Doamne dar asta nu este slujba mea, mi-ar plăcea mai mult altceva să fac, sau accept responsabilită ile pe care mi le-a dat oricum ar fi ele. Oricat de grele, oricat de dificil ar fi drumul, cu denivelări, i oricât ar fi de frumos, sau bun, cu bucuriile i cu triste ile care le implică. Trebuie să îmi accept drumul pentru că numai i numai pe acest drum voi putea fi satisfăcut, i împlinit, voi putea să trăiesc cu mul umire slujba i via a de credintă. i finalul acestei por iuni biblice ultimul verset sună a a: Cine î i va păstra via a o va pierde; i cine i i va pierde via a, pentru Mine o va câ tiga.” i acest verset este unul foarte interesant, care mă preocupă de mult timp, m-am gândit foarte mult la el,ce înseamnă să- i pierzi via a, i ce înseamnă să găse ti via a? i aici pentru cuvântul a găsi este a afla, a face, a transmite. Este vorba despre o transmitere, i este interesant să privim la faptul că a pierde apare de două ori. Cine iȘi va păstra viața o va pierde; Și cine iȘi va pierde viața, pentru Mine o va câȘtiga.” Aici apar doi termeni diferi i pentru cele două pierderi, prima pierdere vorbe te despre a dispărea, a rătăci pe drumuri greȘite iar conform textului în ebraică este vorba de suflet, adică aici via a vorbeste despre suflet. Deci sufletul meu se rătăce te pe căi gre ite, atunci când cineva crede, sau gânde te că i-a găsit i i-a câ tigat sufletul pentru sine, cu alte cuvinte i-a dus la îndeplinire sim ămintele proprii, a reu it să- i ob ină ceea ce a dorit, i-a realizat voin a, dorin ele, ideile propri, a putut să i le valorizeze i să le impună, să le ob ină, acel om se rătăce te sau ajunge pe căi gre ite. Dacă nu gândesc în cadrul Legământului, i nu îmi trăiesc via a în cadrul acestuia atunci este de la sine în eles că

deasupra spiritului meu va domni sufletul meu. Adică aceste lucruri suflete ti vor apărea, dorin ele, voia sufletului meu, sim ămintele suflete ti i sufletul meu va prelua conducerea vie ii mele, când? Atunci când eu cred despre mine că m-am regăsit , dar nu conform voii LUI i a călăuzirii duhului Său, atunci se intâmplă această pierdere a sufletului tău. Poate că un timp func ionează, i merge dar de la o vreme se destramă aceste gânduri, i dorin i, poate că pre de o clipă te sim i super high, i că e ti bine, dar după aceea încet dar sigur slăbesc gândurile, i devine pustie via a ta sufletească. i pierderea aceasta aici vorbe te despre faptul că după un timp, umblând pe căi rătăcite, va interveni afundarea, i distrugerea, o descompunere i degradare treptată atât sufletească cât i spirituală. i atunci când este vorba despre cealaltă pierdere adică atunci când i i pierde sufletul pentru Mine, este vorba despre un alt fel de pierdere, pentru că aici este dacă aruncă, se scutură, sau predă cuiva problema, se încrede în Cineva atunci va găsi via a. Iar dacă subordonez Spiritului lui Cristos via a atunci i sufletul meu este predat Lui, sunt predate gândurile, dorin ele,toate sunt subordonate Lui, atunci nu eu sunt cel care vreau să mă realizez, ci am pus jos inaintea LUi, i i-am înredin at în mâinile Lui, i a tept ca El să-mi arate gândurile, dorin ele,emo iile, vrerile care sunt conforme voii Lui, i ce i cum să fac. i eu simt că aici în primul rând identitatea noastră, trebuie să fie restaurată, pusă la locul ei pentru ca să poată influen a rela iile în familie. Dacă tiu cine sunt, îmi cunosc identitatea, tiu care este drumul meu i cum este Legământul meu în Cristos, atunci se poate întâmpla că i rela iile din familie să fie restaurate, normalizate. Atunci nu va mai fi important ce spune mămica mea, sau tăticul meu, ci va fi important ce spune Cristos. Atunci, pentru că suntem oameni i avem sentimente, se va întâmpla că i sentimentele vor fi transformate i vor fi asemenea sim ămintelor lui Cristos, dacă de exemplu ceva care până acum ne afecta, acel lucru nu va mai durea pentru că nu sufletul meu va fi atins i va primi prima împunsătura ci spiritul meu îmi va acoperi sufletul. Iar acel duh care este cură it i conform lui Cristos îmi va proteja sentimentele, emo iile, i gândurile. Pot să aduc un exemplu concret : în urmă cu câ iva ani, dacă se isca un conflict între mine i cineva dintre rudele mele de sânge, atunci pe mine mă dobora complet. M-au influen at foarte mult, i am pus la suflet aceste stări de conflict, pe lângă faptul că încercam să le evit. i doar acum am ajuns oarecum la stadiul că ce înseamnă să trăie ti aceste stări de conflict tăioase, în Cristos. i acum simt că am aceasta protec ie i nu mă mai atinge, nu mă mai afectează cee ce până acum mă durea cumplit. Era sfâ ietor că nu pot să realizez o rela ie normală cu mama mea, sau cu rudele mele de sânge, eram tot timpul într-un conflict, i dezacord permanent, i acum câ iva ani sufletul meu era de-a dreptul cople it de aceste conflicte, i doar acum simt ce înseamnă ca spiritul meu să acopere sufletul meu. Loviturile vin i acuma, atacurile sunt permanente dar simt că sentimentele i emo iile mele sunt protejate.Nu mai sunt terminată sufleteste, de ce? Pentru că Legământul meu cu Cristos s-a solidificat, s-a întărit, i cu cât este mai tare Legământul cu el, cu atât este mai tare protec ia pe care i-o oferă Cristos. Cu cât se întăre te legământul meu în duhul cu atât mai puternică este protec ia asupra sufletului i fiin ei mele.Cu cât se întăre te Legământul de pe muntele Sinai, i devine func ional i viu, cu atât mai bine acoperă sentimentele i emo iile, gândurile i dorin ele mele. Pot să trăiesc astfel ce înseamnă în Cristos sabia, i ce înseamnă că El a adus ascu i ul săbiei în via a mea tocmai ca să restaureze Legământul Lui i în via a mea. i mi-am adus aminte încă despre rela iile familiale epistola către Efeseni 5:33, i

Pavel mai enumeră multe despre rela ia bărbat femeie, despre rela ia dintre so i so ie, i pentru că simt că întărirea Legământului este de fapt mesajul central al acestei por iuni biblice, a adăuga din Efeseni de la versetul 33 al cap. 5 : “Încolo fiecare din voi să-Și iubească nevasta ca pe sine; Și nevasta să se teamă de bărbat. Copii, ascultați în Domnul de părinții voȘtri, căci este drept. Să cinsteȘti pe tatăl tău Și pe mama ta, este cea dintâi poruncă însoțită de o făgăduință, ca să fii fericit Și să trăieȘti multă vreme pe pământ. Și voi părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voȘtri, ci creȘteți-i în mustrarea Și învățătura Domnului. “ Am citat acest text pentru că este uzitat în perceptele morale cre tine ti, ca model cum trebuie să fie o familie cre tină bună, i cu câteva versete mai sus Pavel enumeră cum trebuie să fie rela ia dintre so i so ie, i el face compara ia dintre Cristos i Biserica Lui, adică compara ia dintre Trupul Lui i Cristos. Este o compara ie foarte frumoasă, eu nu vreau acum să o abordez, ci vreau să abordez ce înseamnă rela ia între so i so ie,completând un pic i din Evanghelia după Matei “aȘa să-Și iubească nevasta ca pe sine.” Păi so ul î i vede chipul în so ie ca într-o oglindă, iar dacă el poate să- i vada chipul în so ie atunci el va realiza că nici nu va putea trăi fără ea. Atunci va realiza că ea este partenera lui, cea care îl completează, i aici îl las pe so să vorbească despre asta, eu a dori mai degrabă să vorbesc despre so ie, pentru că aici stă scris: nevasta să se teamă de bărbat i aici avem o expresie foarte interesantă, din ebraică, ce înseamnă ca o nevastă să se teamă de bărbat. i aici este un cuvânt folosit din ebraică, acela i care este cel folosit pentru frica de Dumnezeu, adică a a să privească la so ul ei so ia, ca si când so ul ar fi cel care traduce cuvintele lui Dumnezeu, ca si când ar fi reprezentantul lui Dumnezeu în familie. i asa să se teamă de el, a a să privească la el ca i la solul care aduce cuvântul lui Dumnezeu. i este un cuvânt care înseamnă mai curând să respecte , i eu imi aduc aminte că în timpul fecioriei mele,mă gândeam că în mod sigur când mă voi căsători atunci bărbatul care îmi va fi so îl voi putea privi cu respect, mă voi putea uita la el în sus. i în zilele care au trecut am vorbit cu partenerul meu despre aceste lucruri, i despre de ce este important pentru mine să pot să privesc la el cu respect. Adică faptul că pot să văd în el acel plus care în mine nu este, să pot să văd în el acel mai mult care pe mine mă completează. Simt ca o femeie i de aceea vorbesc ca o femeie, i eu cred că este foarte important ca atunci când trăiesc într-o căsnicie i sunt într-un legământ, să pot saă văd acel plus în so ul meu, acel mai mult cu care el mă completează. Acest plus este ceea ce am formulat, sau mai bine zis am pus în cuvinte, că adică acest plus este cu ceea ce mă acoperă el pe mine.. i tocmai de aceea pot eu să privesc în sus la el, pentru el este acoperirea mea, i cu acest plus cu care l-a înzestrat Dumnezeu, cu acel plus poate el să mă acopere i să mă protejeze. i pentru mine este important, i simt că pentru orice femeie este foarte important acest lucru, adică să poată să privească în sus la so ul ei, i să poată să respecte acest plus care este în el, i astfel să poată să simtă acoperirea lui. i de fapt nu am vrut foarte mult să discut despre rela iile în cadrul unei căsnicii, ci a continua mai departe cu rela iile din cadrul unei familii, i aici este vorba despre copii la vârsta imatură, a a cum scrie aici Pavel în epistola către Efeseni, Copii, ascultați în Domnul de părinții voȘtri, căci este drept. Aici avem un îndemn să asculte copiii de cuvântul părin ilor,ca i când le spunem să ascul i de tata, de mama, de bunicu de bunica etc., pentru că altfel o să avem probleme !! i este o problemă care m-a preocupat, i in continuare mă preocupă ca i părinte începător dar practicant, că adică un copil ce fel de cuvânt trebuie să asculte i să

împlinească? i în original scrie : Fiilor ascultați - Și e interesant nu copii ci spune fiilor, la glasul părinților voȘtri în Domnul ! Cu alte cuvinte să auzi i glasul Domnului în glasul părin ilor vo trii. i nu pur i simplu comenzile: să nu te urci acolo, sau să nu faci aia sau aia sau nu te scoli de la masă până când nu ai mâncat tot din farfurie, nu nu asta înseamnă să ascul i de glasul Domnului, nu înseamnă că i i iei rochia aia, i aia pe care eu i-am ales-o, că dacă nu te vei răci când vei merge afară, nu nu asta înseamnă să ascul i, ci a fi ascultator înseamnă că copilul să poată să asculte i să fie atent la cuvintele Domnului. i când cre tem un copil mic, nu înseamnă că trebuie să-l dresăm : ca de exemplu stai jos, sau ridică-te, sau te duci acolo sau acolo, ci să poată să fie el atent la cuvintele Domnului,educa ia la asta se referă, asta trebuie noi să-l învă ăm, acest lucru trebuie noi să-l dăm mai departe, copiii trebuie să fie aten i la acest lucru, deci Pavel vorbe te de ascultarea copiilor fa ă de cuvântul Domnului, i nu este vorba de o ascultare a cuvintelor părin ilor. Nu spune să asculte de părin i, ci spune să auzi în glasul părin ilor glasul lui Dumnezeu. i aici se pune o întrebare foarte mare: tu ca părinte ce fel de părinte e ti? Copilul aude glasul Domnului când îi vorbe ti sau aude: scoală-te, a ează-te, fă asta fă aia !!! E ti un dictator, sau copilul tău poate să auda glasul lui Dumnezeu? i cum este glasul; Domnului? i aici vine Să cinsteȘti pe tatăl tău Și pe mama ta, este cea dintâi poruncă însoțită de o făgăduință, ca să fii fericit Și să trăieȘti multă vreme pe pământ. Și aici se vorbeste despre pozitia respectabilă de a fi părinte adică despre statutul de părinte, despre asumarea responsabilită ilor ce revin unui părinte adică tu ca si tată sau ca si mamă ce fel de statut ai i cum î i împline ti acest statut. i copilul trebuie să respecte acest statut i anume cel de părinte, că adică el nu trebuie să respecte pozi ia ta, nu pe mine Orban Eszter trebuie să mă respecte, i nu pe Orban Bela ci el trebuie să respecte că acea mamă i acel tată are responsabilitatea să transmită cuvântul lui Dumnezeu, acest lucru trebuie copilul să-l respecte, i să-l cinstească că adică părin ii duc mai departe promisiunile lui Dumnezeu, iar copilul care odată se va maturiza, acel copil să poată să trăiască i el la rândul lui propriul său legământ cu Dumnezeu. De ce? Pentru că dacă el ca i copil imatur a putut să vadă la părin i o mărturie a unei vie i trăite în legământ cu Dumnezeu, atunci va putea să trăiască ca i om matur în propria-i familie acest legământ cu Dumnezeu, i în propria-i chemare va putea să trăiască acea mărturie care va fi a lui. i mai scie in continuare i voi părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voȘtri, ci creȘteți-i în mustrarea Și învătătura Domnului. i avem i aici un cuvânt foarte interesant, care m-a preocupat, că ce înseamnă ca un parinte să- i întărâte copilul la mânie? Sigur ca este o perioadă în via a copilului în care se împotrive te la toate, i te sfidează când vrea să- i impună vointa, i nu mai este mult intram i noi cu fiul nostru Isac în perioada aceea, în care copilul îl ia pe NU în bra e... Unde este grani a acea sensibilă în care un părinte va întărita pe copilul sau la manie? i am luat din nou originalul i este interesant de văzut că pentru a întărâta este cuvântul grijă, îngrijorare cu alte cuvinte nu îngrijorarea, panica, instabilitatea să o emani către copilul tău, pentru ca spune aici ca îl va face sa se înfurie, sa se manie, cu alte cuvinte daca starea ta nu este stabilă, legământul tău cu Dumnezeu nu este la locul lui, atunci acest lucru va determina pe copilul tău să se mânie, să fie nervos. Dacă tu esti îndoielnic, te îngrijorezi, cu privire la orice lucru atunci acest lucru va genera o instabilitate în copilul tău, i-l va face să se mânie. i când scie că să nu întărâta i la mânie pe copiii vo tri, atunci aici este scris să fi i mărturie pentru ei, că adică să nu vadă în tine îngrijorarea, nu necredin a,nu nesiguran a ci fii un om stabil care

oglindeste cuvântul lui Cristos, vorbirea Lui i care este de fapt mărturie i cu privire la via a lui. Iar când scrie că creȘteți-i în mustrarea Și învățătura Domnului atunci a reveni la ceea ce am spus mai devreme, copilul să audă cuvântul Domnului din glasul părin ilor dar care este acest cuvânt? i mustrarea i învă ătura este un cuvânt care înseamnă a-l îndruma, a-l călăuzi,legătura, cătuȘe, cu alte cuvinte el trebuie să simtă acea legătură care este legătura întreită, adică legătura Domnului că adică tata i mama trăiesc în Domnul. Copilul trebuie să simtă ce înseamnă să trăie ti în legământ cu Dumnezeu, pentru ca i el este parte acestui legământ.Să simtă ce inseamnă să ină acea legătură, legătura Legământului, pentru că acest lucru poate să-i dea călăuzire cu privire la viitorul lui, acest lucru poate să-i dea o direc ie, un sens cu privire la calea vie ii lui. Iar când scrie mustrare atunci aici avem cuvântul a dovedi, protecție Și mărturie cu alte cuvinte el trebuie să simtă, să i se dovedească protec ie i că da, fiecare cuvânt care este al Domnului acel cuvânt este adevărat. Ca nu cumva el să aibe dubii asupra veridicită ii vie ii de credintă, adică fii o mărturie credibilă a lui Dumnezeu că via a de credintă este adevarată,este valabilă. Să vadă că tot ce face mama i tata, este adevărat i real i nu se contrazice, deci fii mărturie i fii protec ie. i eu simt că dacă aceste lucruri func ionează în interiorul unei familii atunci, dacă un copil este astfel educat, i prime te tot ceea ce am discutat adineaori, atunci va fi capabil, asa cum scrie în Matei, să împlinească Legământul cu Dumnezeu. Va fi capabil să îndrăznească să primească de la Dumnezeu acel Legământ care este al lui.Iar atunci mama i tatăl nu se va amesteca sau nu va mai fi nevoie să comenteze relativ la calea copilului său, ci pur i simplu vor da slava lui Dumnezeu văzând, dacă va fi cu putin ă, ce lucrează Dumnezeu în via a copilului lor, i cum se împlinesc făgăduin ele lui Dumnezeu în via a copilului. Dar asta este o altă cale deja. Am povestit mult cu partenerul meu despre acest subiect,că adică atunci când fiul nostru Isac va cre te, atunci el va avea un drum al lui, i nu va duce drumul nostru mai departe,nu va conduce comunitatea ofar i treaba lui nu va fi să împlinească chemarea tatălui său. Nu, ci el va avea un drum propriu, personal separat de al nostru, i acest lucru deja de acum trebuie să-l con tientizăm în el,pentru ca la vremea potrivită el să poată să primească acea chemare, acea slujire care-i va fi dată de Dumnezeu. Deci ceea ce facem noi este să asigurăm o bază, dar cum va fi construc ia, nu suntem noi cei care vom spune acest lucru, i nu suntem noi cei care construim această construc ie. Exact despre acest lucru vorbeste Matei, că adică am adus o separare, între tată i copilul matur, între mama i copilul ei matur. De asemenea separare între soacră i noră,pentru că rolul unei soacre nu este să dirijeze sau să rezolve problemele nurorii, ci dimpotrivă ea trebuie să lase ca nora să î i împlinească rolul de so ie. i nu trebuie să ne amestecăm în a da indica ii cum se face supa de carne, sau ardeii umplu i,pentru ea le va face acestea a a cum va crede ea de cuviin ă, trebuie să îi oferim aceasta libertate. i libertatea eu simt că este un concept cheie, petru că atunci când Legământul nostru cu Dumnezeu este fiabil, este func ional atunci omul devine liber, i trăie te libertatea. Iar Cristos a adus libertatea, acea libertate care este desăvâr ită, i care se materializează prin împlinirea Legii, iar dacă noi trăim în a a fel încât copilul să poată vedea că Legea prinde via ă în vie ile noastre i legământul nostru cu Dumnezeu este reabilitat atunci nu ne vom trăi vie ile într-o legătură care să fie o povară, i să ne limiteze, ci vom putea trăi în legătura care ne va conduce la libertate. i aceasta este libertatea pe care ne-o ofera Cristos în cadrul rela iilor noastre familiale, în vie ile noastre de familie.

Orban Bela

Nu cumva să creadă cineva că acuma eu am să-mi laud nevasta, sub nici o formă nu este vorba de a a ceva, însă este o zicală veche evreiască din Midrash, sau în Mishna, acum la repezeala nu mai tiu exact unde, dar care spune că: dacă so ia ta este de statură mică, atunci apleacă-te asupra ei pentru ca să auzi ce spune ea, i să i po i în elege ce vrea ea să spună. Păi după câte ai spus tu acuma eu cred că voi fi coco at de-a dreptul pentru că ai spus multe,ai spus a a de multe că ai deschis multe u i gândurilor, reflec iilor i de asemenea ai spus multe lucruri bune care au fost mărturii pentru mine i tocmai de aceea eu î i multumesc, pentru că trebuie să- i mul umesc. Este a a de bine că ai spus aceste lucruri pentru ca să fie mărturie i pentru al ii, ca suntem doi sau mai bine zis trei i noi putem să dăm aceste lucruri mai departe ca familie. Este grea întrebarea care se pune... i e foarte bine că ai accentuat că Legământul cu Dumnezeu trebuie să fie reabilitat,trebuie să fie întărit i că de fapt asta reprezintă punctul i pasul central al problematicii. Da este central. i eu pot să- i spun că e ti foarte binecuvântată pentru faptul că po i să trăie ti stabilitatea i siguran a, mai mult separarea pe care i-o oferă acoperirea spirituala a unui so .De ce spun asta? Pentru că este încă un Legământ care s-a întărit. Care legământ? Acel legământ care se numeste: căsnicie. i da- i-mi voie să spun exemplul practic, tocmai pentru ca să în elege i spusele Esterei, ea nu tie dar în momentul de fa ă exact acum un ceas eu am fost cel care am exercitat acoperirea ei, având în vedere că Estera a fost abandonată la vârsta de 4 ani de către mama ei, deci ea a crescut fără mamă, iar pe parcursul vie ii ei a renegat-o de mai multe ori, iar când a avut douăzeci i ceva de ani i a apărut la u a mea cu niste plase de plastic în mână, dacă pot să dorm la voi,pentru că practic nu avea nici unde să doarmă. i ce s-a intamplat de fapt? Sună soacră-mea, pardon această femeie, cu întrebarea: când pot să-mi văd nepotul? O păi acum, nu-i a a? E foarte interesant diavolul i func ionarea vie ii spirituale...păi acum când ea vorbe te despre separare, despre libertate apare cineva care absolut fără nici un drept, î i revendică drepturile. Vrea să- i vadă nepotul! Nu a fost mamă, i ea vrea să vadă nepotul. De ce ? Pentru că acest lucru pot să-l pun foarte simplu în categoria atacurilor, de ce, pentru că în momentul în care această fiin ă care a trăit în curvie, i în fărădelege i împotrivire fa ă de Dumnezeu, dacă această femeie s-ar întâlni cu copilul meu atunci ar începe să facă pagubă i rău cel pu in în chemarea copilului meu, pentru că ar începe să-i ofere alte varia iuni care l-ar putea deraia de la ceea ce este al lui, deci este un atac care inte te viitorul lui. i aici nu so ia mea este cea care trebuie să spună stop i să ofere acoperire copilului, ci eu sunt cel care ca i bărbat trebuie să ofer acoperire i protec ie familiei mele. Deci eu am fost cel care am spus: nu. Tu nu ai nepot. Acesta este un exemplu al ra ionalită ii bărbatului, că adică trebuie să- i acopere i so ia,chiar în fa a propriei familii. Chiar dacă ar fi avut o mămică i un tătic bun, chiar i atunci. Trebuie să acoperi copilul i fa ă de mămica i bunica, pentru ca nu cumva acestea să încerce să-l formeze dupa chipul i asemănarea lor. Da trebuie să-l acoperi pe copil de mămicu a pentru că altfel nu va deveni niciodată bărbat. Iar cine nu este bărbat, acela nu va aduce Legea lui Dumnezeu cu ra ionalitate, i nici nu va func iona ca preot în propria casă. Dar aceasta acoperire, nu este ca umbrela sfântului Petru, ci această acoperire vorbe te despre faptul că eu in spatele, i în ascultare de Dumnezeu, într-un sens pozitiv, eu sunt cel care primesc loviturile. i de asemenea eu sunt cel care în mod ra ional trebuie să răspund cu Legea lui Dumnezeu. i avem i în Biblie exemple, nu una i nu două, haide i să privim episodul în care Iesua HaMassiah se

întâlne te cu propria familie, adică aproape că se întâln te, i acolo este o chestiune asemănătoare, un moment să-mi iau i ochelarii, i să vedem care este responsabilitatea noastră din acest episod al vie ii lui Iesua, deci despre El trebuie să mărturisească faptele noastre, că dacă vrem să fim cristici, atunci este de la sine în eles că El este un model de urmat pentru noi, deci citesc în Evanghelia după Matei 12: 46 „Pe când vorbea încă Isus noroadelor, iată că mama Și frații Lui stăteau afară Și căutau să vorbească cu El. Atunci cineva i-a zis: Iată mama Ta Și frații Tăi stau afară, Și caută să vorbească cu Tine. Dar Isus a răspuns celui ce-I aducea Știrea aceasta: Cine este mama Mea, Și cari sunt frații Mei? Apoi Și-a întins mâna spre ucenicii Săi, Și a zis: Iată mama Mea, Și frații Mei ! “ Deci haide i să învă ăm, să învă ăm...Dacă oricine ar face lucrul acesta, un membru al vreunui cult religios,ar primii cu siguran ă mustrare din partea conducerii acelei religiuni, sau comunită i. I s-ar repro a cu siguran ă: păi ce om fără suflet ar putea spune a a ceva ! Păi cine se crede omul acesta?! Cinste te pe tatăl i pe mama ta, ar spune de ce ? Pentru că nu cunosc esen a acestei porunci de a- i cinstii tatăl i mama. Dar Iesua HaMasiah ne înva ă despre: cine este mama mea i cine sunt fra ii mei? i aici se regăse te ceea ce ai spui adineauri, adică acest război, pentru că este un război ! Deoarece mul imea care era acolo, vedeau într-un mod umanist situa ia, că adică uite este aici omul acesta, i cam astea ar fi a teptările, păi cam a a i a a ar trebui să reac ioneze. i aici în această întâmplare apare cineva care merge i -i spune : Iată mama Ta ! cu alte cuvinte arată spre ea, păi tu nu observi că este aici? Acest cuvant Iată, ne învată, aproape că este imperativ, a teptând un răspuns: păi ce a tep i? Poate po i să sim i sentimentele de fundal ale acestor cuvinte, i aici avem ceea ce i noi trebuie să reglementăm într-un mod Cristic în vie ile noastre, eu am o familie iar aceasta este acel Legământ întreit : cu Dumnezeu i so ia mea, iar în această legătură, în acest Legământ nimeni, dar nimeni nu poate să intre.Î i va lăsa tatăl i mama, i se va alipii de nevasta sa, i vor fi una. Dacă acest lucru nu s-a întâmplat, atunci nu se poate vorbi despre căsnicie. Trebuie să strig acest lucru!!! Nu este căsnicie. Iar noi acel Legământ pe care Dumnezeu îl denume te Legământul căsniciei, trebuie să îl trăim pentru ca să poată exista acoperire. Acoperire pentru so ie, femeie, copii. Să nu mă în elege i gre it, nu sunt pro căsnicie, nu, ci sunt pro Legământ. Iar în acest pro Legământ este cu siguran ă acel legământ care confera obligatoriu responsabilitatea acoperii spirituale bărbatului. Deci nu vorbim despre papă lapte, i nici despre bărbati efemeniza i, nu de astfel de bărba i este nevoie , ci de aceia care î i in spatele la lovituri. Deci nu so ia ta î i va cre te copilul, da este un timp până când este nevoie să îl înve e lucruri, dar tu e ti preotul casei tale care preiei de la Dumnezeu acel ceva pentru care po i să fii respectat, că adică tu e ti cel care aduci porunca i voia lui Dumnezeu în casa ta, pentru ca copilul tău să aibe via ă lungă. Pentru că dacă el nu va cunoa te Legea atunci se prea poate să ajungă în cap cu motocicleta, sau să- i bea i să- i piardă min ile cu alcool, sau nici nu stiu încă câte se pot întâmpla. Deci pentru ca să aibe via a lungă prin implinirea Legii,să-i mearga bine cu alte cuvinte.Păi prive te pu in la lume cum îi merge pentru simplul fapt că nu cunoa te Legea, uneori i noi putem să primim ca degustare a a ca din pricina fărădelegii lor trebuie să suferim multe lucruri. Deci respectarea Legii,iar responsabilitatea de a aduce aceasta Lege este a preotului casei, este a bărbatului. Iar revenind la respect, dacă so ia respectă cu adevărat pe Cristos în so ul ei, a a cum Cristos L-a respectat pe Tatăl, atunci acest proces func ionează, i se poate trăi în chip minunat.Da a a trebuie să trăim ! Nu sunt băie elul mamei mele, am depă it acea vârstă, i aici nu mă refer la anumite date calendaristice, sau anumi i ani. Vă rog să vă gândi i că atunci când Isus avea 12 ani i mergea spre casă întorcându-se din Ierusalim,părin ii au observat că nu este între cei care

călătoreau. Păi tu nu vezi că copilul tău este lângă tine i nici nu mai tie cine esti tu de fapt ?! De ce ? Pentru ca el are via a lui proprie, în apartamentul pe care îl împăr i i.... Tu nu tii ce gânde te, i nici el nu stie ce gânde ti tu pentru că se uită la tine ca la o fosilă preistorică...Păi tu nu observi că copilul tău a crescut deja? Cel mult po i să-i mai are i ulterior, dacă nu ai făcut-o la timp, că fiule prive te la via a mea i vezi i ia aminte, că din pricina că am respectat anumite Legi am sănătate, i sunt bine i îmi merge bine i a a mai departe....Care este rolul meu? Să eliberez copilul meu, nu să-l arunc afară, ci la timpul potrivit să-i pot spune: fiule tu e ti deja bărbat. i chiar cu riscul de a mă repeta, i a crea impresia că este vorba de idolatrie aici, totusi trebuie să vă spun că atunci când îl întrebi pe fiul meu cine este el, î i va răspunde că sunt : Orban Izsak. Niciodată nu- i va spune că sunt băie elul mamei, sau băie ică sau ceva diminutive, nu ci tie cine este el. i eu cred ca Dumnezeu cu adevărat poate să ne educe, i să ne înve e, ca din exemplul meu ca acest omule tie că nu e un oarecare, ci că el este cineva. Deci pregăte te- i copilul că tu esti cineva! Nu după modelul americănesc, că copilul tău trebuie să fie mai mare decât tine, nu, pentru că mâine se va întoarce împotriva ta. i din păcate acest model s-a înfiltrat i în cre tinism,mentalitatea aceasta americană, copilul meu trebuie să fie mai mare decât mine. i până la urmă nepo ii mei vor fi atât de mari că eu ca bunic voi fi doar un fel de pres antic sub picioarele lor. Nu, ci dimpotriva, despre ceea ce vorbesc acuma este că : copilul trebuie să- i primească din frageda copilărie, identitatea, el trebuie să tie f. devreme că este băiat sau fată, băiatul este băiat iar fata este fată, i nu este copila ul meu format după chipul i asemănarea mea. Mai mult nu este nicidecum ceea ce îi planific eu să fie în viitor, că adică am decupat un anume plan-închipuire pentru via a lui, un program pedagogic sau un set de a teptări sociale pe care el va trebui să le împlinească. Dacă tu ca părinte e ti credincios i e ti sub călăuzirea lui Dumnezeu atunci tu esti nevoit să sluje ti copilului tău, nu să-i scuza i-mi expresia să-i pupi fundul, ci trebuie con tient să mă raportez la el ca la o persoană cu o chemare din partea lui Dumnezeu. i trebuie să fiu foarte atent cum anume trebuie să-l pregătesc pentru chemarea pe care i-a dat-o Dumnezeu. Nu conform a teptărilor mele, nici conform năzuin elor mele. Îmi aduc aminte că i pe mine m-au educat cu for a să învă să cânt la vioară, urăsc i acuma acest lucru. În schimb am învă at să cânt la orgă în 6 luni, atât de bine încât puteam oriunde să cânt. i nu mai vreau să enumăr alte exemple de acest gen, deci când vorbim de acoperire spirituală acesta este cel mai important lucru legământul, legământul care a fost încheiat acolo la muntele Sinai, i care în esen ă totu i este mai mult decât un singur legământ, el comporta în sine i legământul căsniciei. Cu adevărat în legământul făcut cu Dumnezeu este cuprins i legământul căsniciei. i să ti i că este un lucru fantastic de frumos...este dureros, este greu, dar în elege că tu trebuie să ii spatele, că bărbatule tu trebuie să acoperi. i pentru aceea este nevoie ca o femeie să aibe acoperire,altfel problemele o lovesc pe ea, i te trezesti ca ea fuge acasă la mama ei. De ce pentru că nu are acoperire. Pentru că bărbatul nu este la locul lui. Sau mai rău, nu îndrăzne te să se mărite, pentru că vai,... i pentru că nu avem modele de bărba i. Deci trebuie să fim foarte aten i la aceste aspecte: bărbate fii bărbat ! Da este a a de simplu. Fii acela pe care l-a creat Dumnezeu! Da fii ceea ce te-a creat El!!! Cine este familia mea? Este acea persoană care în chemarea mea, este partenera,este slujitoare alături de mine, sau este chiar persoana către care eu slujesc. i atât, nu este mai departe.Trebuie deci să în elegem în Trupul lui Cristos, dar trebuie să în elegem acest lucru i într-o comunitate.Cine este fratele, sora mea? Acea persoană care este acuma aici cu mine. Cel care îmi sluje te, sau către cine slujesc eu. Sau care este ajutor în slujire. Da acea persoana este sora, fratele meu, da ea sau el este familia mea.Restul....e un du-te vino! Da asa spus pe leau. Vine, pleacă, gustă, atinge, palpează, dar nu este fratele sau sora

mea. Griji că asta se referă la cină, la imersiune, la toate ! Nu pot să merg înaintea lui Dumnezeu decât cu familia împreună, pentru că înaintea Lui nu pot duce fra i vitregi sau venetici, de altfel cum se întâmplă la cre terea familiei ?Nu fră iorul mic na te copilul, ci prime te frate sau sora. i se întâmplă la copii atunci când sunt fra i, poate că ei rivalizează unii cu al ii, pentru că vor să primească dragoste, aten ie etc., dar rela ia dintre fra i nu este ca cea din comunitatea mare, ci este altfel, este ca între fra i. Pentru că în mod surprinzător ei nu se manipulează, i nici nu profită unii de al ii. Am putea să învă ăm de la copii, cum este rela ia între ei ca fra i, rela ie care din păcate este necunoscută între credinco i.Deci am putea să privim la ei la copiii fra i cum au grijă unii de al ii, cum se tem unii pentru al ii, cum se iubesc i se îmbră i ează. i nu vreau să mai continui cât de ilustrativă poate să fie comportarea fra ilor mici. Dar acum revin totu i la întrebarea care se pune: cine este fratele meu? Nu este vorba să fii anti-familist, ci este vorba că familia ta trebuie să fie fratele/sora ta. Iar in această problema Iesua HaMassiah ne dă un exemplu bărbătesc, ra ional: dacă nu este acolo cu mine din pricina slujirii mele, că adică mă ajută în slujire sau eu îi slujesc, sau alături de mine sluje te, atunci ce caută acolo? Ce caută în via a mea acea persoana care s-a alipit de mine i e ca un scai? Ce caută în via a mea o persoană care mă trage înapoi în slujirea pe care o am? i să nu crezi că acest lucru nu este o în elăciune a lui Satan, pentru că este! Că de exemplu dacă tu mâine intri în vreo adunare religioasă: automat i se va spune ce trebuie să faci: să uzi mu catele, sau orice altceva în loc să- i permită să- i aduci mărturia trăirii vie ii tale de credin ă. Deci te ine înapoi, te trage înapoi i- i pune în gât a teptări omene ti. În episodul cu apari ia familiei lui Iesua HaMasiah, era acolo gândul of: păi omul ăsta s-a rătăcit, a înnebunit, îmi pare rău dar este exact ceea ce s-a întâmplat, spune- i-i că nu se încadrează în ceea ce face familia noastră. Noi suntem o familie de tâmplari, iar ăsta face pe profetul sau orice altceva, i să nu mai repet a teptările omene ti că de câte ori au vrut să facă din Iesua doar un profet, doar un vindecător, numai asta sau numai aceea. i nu pot să accepte via a ta în totalitate,ei bine fratele tău este cel care acceptă via a ta i slujirea ta în totalitate,acela care te asculta 10 minute dupa care o terge, acela nu este fratele tău. Ci acela este fratele tău care trăie te împreună cu tine, dacă este nevoie te mustră, sau completează slujirea ta,sau pur i simplu te ajută,sau mănâncă din pâine, sau te ajută să tai pâinea felii, da acela este fratele tău. Pentru mine acuma so ia mea este sora mea,dacă nu a fi în acela i duh cu ea, atunci ce avem în comun, ce am de-a face cu ea? Poate mă exprim urât, dar asta este realitatea. i în elege i că acest lucru ar trebui să-l trăim. Cine este familia mea? Cine este în părtă ie cu mine? Nu că tragem clopotele i ne adunăm ca i ciurda la valău, aceea nu este familie i nu este fră ietate. Ci fră ietate este atunci când esti acolo cu fapta, când credin a ta se exprima în faptele tale, atunci când într-o credin ă comună i sub o conducere unică suntem acolo.Da acela po i să spui că este fratele tău. De aceea a fost poticnire pentru multi atunci când Cristos a spus că cine sunt ăȘtia? Ști i este la fel i într-o adunare în care e ti nevoit la un moment dat să spui ce am eu a face cu tine? nu avem nimic in comun. i suntem nevoi i sa o spunem, dacă El a spus-o i eu trebuie să o spun. Dacă nu ne ajutăm reciproc în slujire, i ăn chemările pe care le avem fiecare, atunci nu putem vorbi despre fră ietate. Iar rudele se nasc, fra ii se nasc. i poate că i în săptămâna aceasta se va na te cineva, i atunci te rog să-l îmbră i ezi ca pe un frate. Sigur că în conformitate cu vârsta i starea lui specifică, poate că va trebui să-i schimbi scutecele, sau să-i dai lapte , sau mai târziu să-i dai în mâna instrumentele de bărbierit, oricum ar fi trebuie să trăim fră ietatea, chiar i la acest nivel. i asta este treaba noastră ca Cuvântul să se nască, să devină via ă, i astfel i vie ile să devină Via a. Să func ioneze pocăin a, iertarea păcatelor, să func ioneze domnia lui Cristos despre care am discutat i ieri,pâinea lui

Dumnezeu să devină într-adevăr pâinea Vietii, aceasta este misiunea noastră. i atunci po i să te a tep i că se vor na te fră iori. Dar spune : ai făcut tu ceva pentru ca să se nască un fră ior? Ai făcut tu ceva pentru ca să nu moară de foame sugarul? Sau ai făcut ceva în sensul ca să treci cu privirea prostioarele pe care le face un adolescent, care este asa de însufle it de râvna de a schimba lumea întreagă, încât face gre eli,dar las că se va maturiza, i po i să fii în acea stare de răbdare i îndelungă răbdare, în timp ce î i aminte ti că i tu ai fost adolescent i ai crezut că lumea se învârte în jurul tău..., în loc să realizezi că în cele aproape 7 miliarde de oameni e ti i tu acolo o persoană. Oare po i tu să fii ca i un părinte într-o familie care spune păi în elege a a sunt copiii, acum este tânăr i se vede plin de mu chi, dar las că peste 20 de ani, va realiza că a fost odată când a avut i muschi pentru care a făcut atat de multe lucruri inutile, cu toate acestea au fost i lucruri bune intre esute cu altele. Deci unde este fratele meu?Dar acestea se continua cu ceea ce spunea Estera cu pu in înainte despre conflict, vrăjma ie în Matei 19 când se vorbe te despre despăr irea în căsătorie,pentru că atunci când Iesua HaMasiah vorbe te despre faptul că cine sunt familia mea, atunci El vorbe te practic despre o despăr ire de familia Lui. Da s-a despăr it. i despăr irea nu înseamnă ceea ce uni au montat într-un colaj: că atât plus atât i nu se poate despăr i, nu ci trebuie să tim că Legile despăr irii, separării sunt foarte dure,citesc în capitolul 19 „ După ce a sfârȘit Isus cuvântările acestea a plecat din Galilea, Și a venit în ținutul Iudeii, dincolo de Iordan. După El au mers multe gloate; Și acolo a vindecat pe cei bolnavi. Fariseii au venit la El , Și ca să-L ispitească I-au zis: Oare este îngăduit unui bărbat să-Și lase nevasta pentru orice pricină? Drept răspuns El le-a zis: Oare n-ați citit că Ziditorul de la început i-a făcut parte bărbătească Și parte femeiască, Și a zis: De aceea va lăsa omul pe tatăl său Și pe mama sa, Și se va lipi de nevastă-sa Și cei doi vor fi un singur trup. „ Nu vreau să vorbesc în mod special despre despăr irea pământească, lumească dar acolo unde această legătură în trei nu func ionează,adică : va lăsa, se alipe te i vor fi una, acolo nu se poate vorbi despre o împlinire a căsniciei. Conform gândirii evreie ti se pune întrebarea păi cum ai rezistat mai mult de 30 de zile? i te fac i prost dacă tu după 30 de zile nu ai lăsat-o să plece, pe nevasta ta. Da, ei privesc asta ca un comportament în afara Legii, mă refer la comportamentul unui bărbat. Deci a a stau lucrurile. Dacă în acest interval de timp nu se împlinesc aceste 3 lucruri atunci esti silit să o alungi.Nu func ionează, este ceva care nu a luat fiin ă.Deci atât, nu s-a intamplat nimic. Dar mai departe vorbeste Biblia despre curvie. Afară de pricină de curvie, aceasta este singura exceptie. Cunoa tem povestea, i contextul tim că această întrebare a fost o ispita pentru Isus, este după povestea cu Ioan Botezătorul, deci a fost pus într-o situatie f. dificilă dacă răspundea „da“ se poate despăr ii un om de nevasta lui atunci ar fi fost acuzat de încălcarea Legilor lui Moise,iar dacă ar fi interzis despăr irea atunci în privinta veri oarei s-ar fi pus împotriva familiei lui Herod , acolo unde la propriu au făcut schimb de femei, deci aici era vorba de o cursa clasică. Orice răspuns ar fi dat nu era cel bun. Totu i pentru noi aici este o indica ie, i anume excep ia despăr irii, adică din cauza curviei. Deci există 2 motive pentru despăr ire moartea sau curvia. i acest lucru este valabil i la nivel de comunitate. Trebuie privit foarte serios acest lucru,curvia este un lucru împotriva lui Dumnezeu. Dacă cineva î i în eală so ul sau so ia atunci, încalcă acel Legământ care poate să func ioneze ca binecuvântare, acel legământ care este între om i Dumnezeu, i de aceea curvia este împotriva lui Dumnezeu, i nu po i să rămâi într-o astfel de rela ie. În cazul curviei tu nu po i să ier i, este o problemă în care numai i numai Dumnezeu poate să ierte. i acest fapt trebuie foarte serios tratat. Însă se poate vorbi despre curvie trupească, se poate vorbi despre curvie la nivel sufletesc i la nivel spiritual.

În momentul în care cineva este într-o rela ie de legământ cu tine i este să zicem capul tău, logodnicul tău i este în acela i timp i închinător la idoli, adică se închină unui dumnezeu străin, atunci el este curvar, iar cu un curvar tu nu po i să mai ai nici o legătură. Trebuie să te despar i. Sau trebuie să o alungi. Acest lucru func ionează i în cazul în care cineva din comunitatea ta este iubitor de bani,este un om idolatru, trebuie să te despar i i să-l alungi.Este o responsabilitate pe care trebuie să i-o asumi. La fel este cu orice alt fel de curvie. Dacă nu duhul lui Cristos este cel care va ine împreună, atunci trebuie alungat, i nu este vorba numai despre curvie trupească, ci este vorba i despre curvia sufletească, care duce la vrăjbi, zavistii, certuri, i de aceea trebuie alungat. i nu pentru că el vrea să fie dumnezeu ci pentru că pe el îl domina un duh străin, i nu este în acela i duh cu tine. Deci nu mai ai nimic în comun cu el/ea, s-a terminat. După un timp de răbdare trebuie decis, sau mergem sau nu mergem pe acela i drum. Deci asta este povestea despăr irii, separării, i a putea să mai continui cu modul în care trebuie trimi i oameni dintr-o comunitate. Deci există două motive: moartea i curvia. Iar moarte poate fi din nou la nivel sufletesc, trupesc i spiritual. Faptul că o rela ie s-a răcit este semnul mor ii. Un om mort nu poate să ne încălzească, i nu po i să ai nimic în comun cu lucrurile moarte. Trebuie să te despar i, nu mai po i să trăie ti cu un asemenea om, în Biblie sunt nenumărate exemple că adică nu ai voie nici măcar să atingi un lucru mort. Curvia i moartea sunt lucruri comune, de toate zilele, i tocmai de aceea noi trebuie să vorbim despre Cristos. De aceea trebuie să vorbim despre Lege, despre har , ca să func ioneze Domnia lui Cristos, i orice om să o primească i pentru ca să ia fiin ă Legământul cu Dumnezeu, iar acel legământ odată restaurat să ducă la dorin a restaurării i a celui de-al doilea legământ al căsniciei, pentru ca ordinea lui Dumnezeu să poată să func ioneze i acolo, i să ofere protec ie i acoperire totală, a a cum a amintit i so ia mea mai înainte. Deci trebuie să fie continuitate i ordine.Dar aceste lucruri moarte i curvii trebuiesc eliminate din propriile noastre vie i, i din viata oricărei comunită i. De ce? Pentru că există pericolul că po i să mori din cauza acestora ! Să dormi într-un pat cu un mort, este o poveste stranie pentru emisiunile TV. pe care atunci când le auzim ni se zbârle te pielea, că adică pentru pensia lui să doarmă în casă cu un mort timp de 3 luni de zile, este ceva greu de imaginat. Deci profitorii de pensii i cei care dorm cu mor i până la urmă î i primesc pedeapsa binemeritată, iar dacă am în comunitate vreun mort pe care îl tolerez pentru că am nevoie de banii lui,sau pentru că suntem mai mul i, atunci mai devreme sau mai târziu Dumnezeu mă va pedepsi. De aceea este o responsabilitate pe care trebuie să ne-o asumăm i să ne punem întrebarea cine este fratele meu, în cadrul căsniciei mele, cine este familia mea în cadrul căsniciei, i la fel cine este fratele i familia mea in cadrul comunită ii. Este nevoie în toate privin ele să reglementăm aceste lucruri.Iar construc ia unei părtă ii bineîn eles a a începe ca nu sub motivatia curviei sau a mor ii voi deveni căsătorit, i nu mor pentru ca să am părtă ie, nu există nici o idee de călugărie, sau sihăstrie ci dimpotrivă voi trăi în părtă ie dar sub harul i domnia lui Cristos. A a se poate alcătui i cea mai mică părtă ie care este familia, familie care stă la baza comunită ii. Trupul lui Cristos nu este o construc ie care e alcătuită din oameni singuratici, ci ea este alcătuită din familii care sunt în legătură unele cu altele. Cu excep ia celor care încă sunt singuri. Dumnezeu gânde te din totdeauna în termeni de comunitate i familii, Trupul lui Cristos nu este clubul singli. Dumnezeu care te-a creat tie că tu ai un corp, un suflet i ai emo ii i de aceea El dore te ca toate să fie în rânduiala <Lui i ca să po i trăi fericit. i dacă suflete te i trupe te e ti la locul tău atunci i spiritual lucrurile vor fi aranjate de El, sau invers rânduiala în duh duce la ordine în familie, i la sfin irea acesteia. Rânduiala care nu este altceva decât acoperirea despre care am vorbit. Cine este familia mea? Este o întrebare

esen ială. Cine este curvar nu poate fi familia mea. i aici vorbesc la toate dimensiunile trup suflet i duh.. Este un păcat de moarte. Este un păcat împotriva lui Dumnezeu. Iar dacă a murit în cineva un sentiment atunci de ce mai insistăm? Sau va primii via ă de la Dumnezeu sau aceste lucruri moarte le va amputa. Punct. Dumnezeu este ra ional în aceste probleme. Cine este familia mea? Pun din nou întrebarea. Până când mama mea este mama? Pînă când sunt dator fa ă de părin i i până când au ace tia autoritate asupra mea? i aici trebuie să luăm la cuno tiin ă atât bărba i cât i femei, că atunci când copilul meu a devenit matur, eu nu mai am nici un drept, nici o autoritate asupra lui. Da pot să fiu mărturie pentru el, pentru ca să-l influen ez, i această influen ă este atât ca copilul tău va veni la tine să- i spună: tată tu cum ai făcut asta si asta? În cazul în care via a ta este pozitivă i este o mărturie bună pentru el.Deci în primul rând noi trebuie să ne punem în rânduială vie ile, pentru ca rânduială să func ioneze în familie, i nu să mă agă de cineva, sau să încerc să-mi reproduc propria via ă în altcineva, nu, ci binecuvântarea vie ii mele este cineva pe care îl pun înaintea lui Dumnezeu pentru ca El să-l formeze. Cam asta este rela ia copil părinte. Până când copilul este imatur bineîn eles nu are voin ă proprie, ci părin ii care sunt una, so ul i so ia sunt răspunzători de el. Dar în momentul în care a devenit matur atunci trebuie să luăm la cuno tin ă că este o via ă nouă, i este independent de tine. Iar din acest context trebuie ie it oricât ar fi de comod să vegetezi până la 100 de ani, trebuie să înve e că trebuie să stea pe picioarele lui. tiu că este foarte greu i ar trebui să vorbim foarte mult despre acest subiect,pentru că atunci când în lume i în comunită i familia nu func ionează, atunci trebuie să educăm pe cineva să trăiască în familie: a a e bine pentru noi pentru că Dumnezeu a a ne-a creat. Deci aceasta este responsabilitatea noastră i eu mul umesc so iei mele mărturia ei,pentru că ce va spus ea a fost mărturie despre ce lucrează Dumnezeu in familia noastră. i acest lucru a vrea să fie ca învă ătură pentru al ii, chiar i partea negativă în care eu a trebuit să in spatele pentru ea, pentru ca să nu ajungă la ea cineva care nu este mama, la fiica ei. Pentru ca nu cumva în încercarea de a se justifica să înceapă să laude copilul că vai ce nepot frumos am, etc. nu, a trebuit să o acopăr, i să pun eu capăt aceastei încercări. Să fiu bărbat. Dar pentru ca să fiu bărbat doar atunci se poate dacă sunt al lui Cristos, de ce ? Pentru că atunci tu e ti sub protec ia Lui. Nu tu trebuieă sco i sabia, ci Cristos este cel care te apără, chiar i prin judecă ile lui,pentru că poate i aceasta femeie care se numeste soacra mea se va schimba i va deveni a lui Cristos. Iar atunci vom putea să ne rela ionăm cu totul i cu totul altfel, decât acum. tim să spunem nu? tim să stăm împotriva opiniei comune a celorlal i, a a cum au exclamat exprimându- i a teptări în ceea ce-l privea pe Isus:Iată este aici! Ști i a teptările astea pot să fie foarte periculoase, chiar i în adunare când ni se spune : nu-mi vorbi despre Lege, uite prive te la mul imea asta adunată aici păi ce vor zice ?! Păi tii ceva: eu trebuie să-mi fac lucrul încredin at, iar dacă el nu vrea să audă învă ătura despre păcat atunci să plece. Să rămână în păcatele lui, doar are voin a proprie. Nu am ce să-i fac, dacă el nu vrea să audă despre Lege, atunci de fapt el nu vrea să auda despre via ă, deci nu voi for a să intre via a în el,pentru ca nu pot, deci să plece. Deci atât de mult trebuie să fii bărbat, i nu să asculti de mul ime,sau de diversele curente de modă, sau de nevoie sau interes,sau de orice altceva. Eu cred că Ieshua HaMassiah în timpul vie ii lui pămînte ti a fost i el băiat tânăr, i a fost i bărbat. i om, bineîn eles că i-a iubit părin ii i mama i pe toată lumea, dar oare putem noi să trăim a a cum a trăit i El că în toate i peste toate Dumnezeu este în primul i primul rând, aceasta este întrebarea, i asta nu înseamnă că eu renun la familie, ci înseamnă restaurarea acesteia, pentru că doar a a va funct ona.Altfel Diavolul va putea să activeze foarte bine, îmi vine să râd când în mass media se discută despre: să- i iube ti bunica de suflet ...ceva imaginar i virtual. Păi mă înfundă

râsul când mă gândesc ce conexiuni sunt în stare să facă, că de exemplu Ana din biblie ar fi bunica mea ! Acuma sincer eu am avut 2 bunici, deja 3 ar fi cam mult. Dar este o tactică diabolică să înlocuim în locul familiilor func ionale, diverse lucruri mistice i false. De aceea te rog să iei la cuno tiin ă că tu ai tată i mamă pământească, i mai ai i un Tată ceresc care i-a dat prescripi i foarte clare despre cum să te por i, i care sunt responsabilitătile tale ca si copil, mamă, tată i în orice ipostază ai fi. În schimb diavolul sub diverse pretexte ca de exemplu: anul familiei, o să inventeze că am i o bunică suplimentară, să mă rog numai la ea că o să-mi pună în rânduială via a. Iar eu spun că mai bine mă rog ca să mul umesc lui Dumnezeu că am avut o bunică i chiar două,care s-au rugat pentru mine. i tocmai din acest motiv pot eu astăzi să merg înaintea lui Dumnezeu. i mul umesc lui Dumnezeu că am avut i doi bunici, pentru cari sunt mul umitor , îmi aduc aminte că anul trecut când am fost la Koppnymonostor i mai multi au făcut actul imersiunii, am realizat că în urmă cu aproximativ 100 de ani, bunicul din partea tatălui meu, cu câ iva kilometri mai în sus a oficiat i el imersiuni, acest bunic pe care nu l-am văzut niciodată i nici nu l-am cunoscut, i pe de altă parte îmi amintesc că eram copil i aruncam în cutiile po tale cu celălat bunic al meu biletele cu înscrisul: Pocăi i-vă căci se apropie sfâr itul acestei lumi...mergeam împreună cu el i stăteam de ase la pândă să văd dacă nu vine vreun informator, sau poli ai în timp ce el arunca biletelele, deci astfel de bunici am avut eu. i tiu că lor pot să le mul umesc în mare parte faptul că mâna lui Dumnezeu a fost peste mine, măcar că nu am avut tată. Adică am avut, dar nu a fost prezent în via a mea. i aici este responsabilitatea unui părinte, este acolo copilul lângă tine ce vede el? Eu i astăzi când îmi amintesc mă distrez ce palpitant era să misionezi, i să te duci de la o casă la alta i să cau i cutiile po tale, i tiam că hainele acelea specifice care erau impermeabile,erau ale poli i tilor, i când vedeam câte un astfel de om îmbrăcat a a mergeam repede la bunicu să-l trag de pantaloni i să-i dau de stire că este bai. i a fost bine să tiu din pove tile bunicii mele ca bunicul pe care nu l-am cunoscut niciodată, se ruga pentru mine în fiecare zi. Da în fiecare zi, nu mă cuno tea din diverse motive pe care nu le expun acum,nu m-a văzut niciodată. Deci unde sunt astfel de bunici, i unde sunt ta ii, sau unde este faptul concret că tu ai făcut ceva pentru ca să ceri voia lui Dumnezeu pentru celălalt om, sau pentru nepotul tău, pentru că eu am avut astfel de bunici. i pot să-I mul umesc pentru aceasta, i încă pentru că atunci când mama m-a născut eu nu mai aveam de o lună tată, pentru că plecase, i când m-a născut în vremea aceea foarte „frumoasă“ vremea care se numea epoca Rakosi, atunci ea atat a putut spune : Doamne eu nu pot să cresc acest copil, sunt a a într-o criză că nu am din ce, deci i-l dau ie îngrije te-te de el. De aceea sunt eu aici. Mama mea nu a tiut ce face, dar a făcut un lucru foarte foarte bun. Iar voi acum care sunte i aici sunte i responsabili pe baza celor auzite, să-l dai pe copilul tău lui Dumnezeu, i atunci el va fi o mărturie a Lui. Pregăte te drumul lui astfel: i-l dau Doamne ie este aici,dar pentru asta este nevoie de Legământ, Da Legământ prin Isus Cristos cu Dumnezeu, care este legământul păcii, de aceea este nevoie i de Legământul căsniciei, cu Dumnezeu, pentru că funia împletită să fie în trei. Acestea sunt lucrurile care dau posibilitatea să fie mărturie slujirea so iei, i spun a a mai în glumă mai in serios dacă so ia ta este mică atunci apleacă-te spre ea ca să auzi ce spune ea. Domnilor, so ilor, oilor apleca i-vă spre so iile voastre i asculta i ce vă spun ele.Sau haide- i să spunem a a să fi i smeri i în direc ia lor, pentru că Dumnezeu poate foarte mult să folosească so iile, pentru că ele sunt jumătă ile noastre. Ceeace ea spune trebuie să rezoneze i în mine, pentru că trebuie să fie un răspuns i din partea mea pentru simplul motiv că auzim împreună ceea ce auzim, i sim im împreună ceea ce sim im. Sigur că din alte pozi ii, a a cum mie astăzi mi-a troznit pe spate lovitura, i asta trebuie să înve e un bărbat, că dacă se

întâmplă ceva bun atunci în orice moment poate să vină atacul. i atunci nu voi spune că las că Dumnezeu va rezolva, ci stai în picioare i Dumnezeu este cu mine, pentru că eu fac lucrarea Lui. De aceea eu trebuie să tiu să spun nu, i să spun da, i să fiu în stare să pun în siguran ă i protec ie tot ce apar ine de mine. i în zile ca i acestea fii foarte pregătit că vin atacurile. Dar trebuie să spun i faptul că tiu i eu si sunt pregătit, a a ca să audă i vrăjma ul. Iar eu am pe cineva care mă acoperă, deci nu po i să te atingi de mine, iar cheia pentru întreaga noastră via ă pământească este că dacă El mă acoperă, atunci pot i eu să o acopăr, i pe ea i pe fiul meu si se derulează acea stare de maximă siguran ă, pe care o putem trăi. i ai avut dreptate când ai spus că via a noastră se vede pe copilul nostru. Da i este un lucru pe care trebuie să-l învătăm: persoana care e ti tu, din pricina faptului că tu ai influen ă totală asupra copilului tău, pentru că este imatur, iar dacă este matur deja, atunci el duce mai departe cine e ti tu i mai i ridicat la pătrat acea stare, sau prostie, îmi pare rău dar trebuie să o spun. Deci concluzia este că putem foarte tare să privim unii la al ii ca i fra i, i să luăm temperatura, pentru că termometrul este copilul iar el nu minte. Copilul este cine e ti tu. Pentru că mediul în care este a a este i el. Po i să faci ce vrei în sens că po i să înfrumuse ezi situa ia i să-i dai titluri, dar se vede problema sau se vede ceea ce este bine. Dar e bine că se vede i binele, i pot să mă bucur că nu doar so ia mea este aici mărturie ci i fiul meu a a cu lucrurile lui copilăre ti, emană ceea ce este între noi ca so i so ie. i de ce poate el să facă asta? Pentru că acoperirea spirituală este continuă, nu are umbrela găuri. O in deasupra lor, i chiar dacă trebuie să mă repet că atunci când băie elul meu în ma ină ne-a provocat să ne rugăm pentru acela, i pentru aceea, i pentru acela, asta s-a întâmplat când eram în drum spre acest loc, i acest omule deja tie că trebuie să acoperi comunitatea. i o spun foarte serios începe să devină bărbat, la cei 2 ani ai lui. Vede i ce simpla este via a, ce simplă este familia ? Înva ă- i copiii, este o poruncă! Dă mai departe copiilor tăi! Este poruncă ! i ceea ce tu ai făcut i ai dat mai departe copiilor tăi se vede pe el! Mul umesc lui Dumnezeu că so ia mea poate să vorbească despre umbrelă, despre acoperirea care vine datorită Legământului, i func ionează în mod continu până la cel mai mic, da ăsta este un motiv pentru care dau slava lui Dumnezeu. Suntem acolo nu pentru ca să peticim umbrela, ci pentru ca să o punem în sfâr it în pozi ia în care ea trebuie să stea. La fiecare după situa ie pentru că sunt cei care nu trăiesc încă în familie, ci doar a a de formă, sau sunt al ii care din diverse motive neagă i nu acceptă căsnicia pentru că nu au nevoie de ea, pentru că î i imaginează că sunt tari i trăiesc singuri, i când e acasă mai bine să nu-i vezi fa a, pentru că î i pune kilograme de vopsea pentru că în lipsa acoperirii via a lui sau a ei este o epavă, chiar dacă are tot ce este posibil din punct de vedere fizic. Deci dragilor aceasta este întrebarea: putem noi să dăm mai departe ceea ce am primit? Pentru că El ne-a dat acoperirea,iar tu ca bărbat dă mai departe i tu acoperirea iar ca femeie trebuie să tii că de i este la sânul ei de mamă, tu acoperă- i copilul pentru că va veni mai târziu la tine, dacă va fi cu adevărat bărbat. Î i mul umesc încă odată slujirea care a vorbit de fapt despre El.

 

Traducere de Bezi G. 

Copyright © 2005-2019 Comunitatea SHOFAR
http://kehilatshofar.com