.
 
Seara  care precede Sâmbăta şi serviciul de Închinare din această seară

 

 
 
Yaakov, Béla Orbán

 

Ceremonialul de Vineri seara se numeşte:

Primirea zilei de Sâmbătă- kábálát  şábát

            Tora (Legile scrise în cele 5 cărţi ale lui Moise) ne dă două motive pentru aducerea aminte a zilei de Sâmbătă:

-          aducerea aminte de zilele creaţiei lumii  Exod 20:11

-          „ Acesta va fi între Mine şi copiii lui Israel un semn veşnic...” odihna întregii creaţiuni şi a zilei a şaptea.-Exod 31: 17

-          Al doilea motiv, este amintirea ieşirii din Egipt – Deuteronom 5:15.

Pe masa  festivă de sâmbătă  tocmai de aceea sunt două lumânări.

Responsabilitatea derulării Serviciul de Închinare al familiei de primirea zilei de Sâmbătă  îi revine în totalitate bărbatului , dar pregătirea mesei festive îi revine soţiei  ( în această activitate se poate şi chiar trebuie ca şi ceilalţi să contribuie şi s-o ajute ) şi inclusiv aprinderea lumânărilor.( Dacă soţia este împiedicată din diferite motive atunci bărbatul preia şi această funcţie )

 

Evreul începe totul cu binecuvântare, este datoria lui  de onoare să-l binecuvânteze pe Cel Veşnic.

Binecuvântarea care se rosteşte la aprinderea lumânărilor sună aşa:

„ Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam aşer chidşanu bemiţvotav veţivanu lehadlic ner şel şabat.”

„ Binecuvântat eşti Tu , Dumnezeule Veşnic, Împărat al Universului, care ne  sfinţeşti cu poruncile Tale, şi ne-ai poruncit să aprindem lumina Sâmbetei. „

 

După această binecuvântare urmează salutul : SABBAT  SHALOM !

Înainte de Cabalat Şabbat ( primirea Sâmbetei) serviciul de Închinare de Vineri seara se ţine în sinagogi, iar la aceste servicii toţi bărbaţii şi copiii sunt obligaţi să meargă.  Între timp soţia pregăteşte căminul , se pregăteşte şi ea cu rugăciune , şi dacă are posibilitatea se odihneşte după oboseala pregătirilor.

Această muncă este de fapt pregătirea Altarului, căci masa festivă de sâmbătă în mod special, dar servirea oricărei mese este un act al închinării , iar masa este Altarul acestui act. Altar în jurul căruia se adună toată familia să se închine şi să-L binecuvânteze pe Dumnezeu, iar bărbatul are responsabilitatea  împlinii atribuţiilor ce-i revin în rolul de preot al propriei familii .

 Deci după serviciul  sinagogal de vineri seara ( maariv) şi după primirea Şabatului (cabalat şabbat) Închinarea familială se continuă în fiecare zi de Sâmbătă.

            Se cântă tradiţionalul cântec „ Şalom Alechem” ( datat din  sec. XVII.)melodie care are la origine o legenda conform căreia evreul care se întoarce acasă de la Sinagogă este însoţit de doi îngeri slujitori...

 

După acestea tatăl îşi binecuvântează copiii .

Fiilor le spune:

 „Fie ca Domnul Să te facă asemenea lui Efraim şi Manasse”

„ Iesimcha Elohim che Efraim ve Menasse!”

 

Fiicelor le spune:

„Fie ca Domnul să te facă asemenea Sarei, Rebecăi, Rahelei şi Leei !”

„Iesimech Elohim che Sara, Rivca, Rachel ve Lea ! „

Iar soţia primeşte în loc de binecuvântare poemul  împăratului Solomon ca laudă la adresa ei ( Proverbe 31: 10-31)

DUPĂ TOATE ACESTEA FAMILIA SE AŞEAZĂ LA MASĂ ....ŞI ÎNCEPE  KIDDUŞ ( sfinţirea)  cu rostirea binecuvântarii  vinului care simbolizează bucuria şi a celor două pâini neincepute  (chalot sau barches) .

Slujba de închinare a familiei se continuă deci cu aducerea aminte şi cu sfinţirea.

Capul familiei face acest lucru cu un păhărel de vin, căci vinul este simbolul bucuriei şi al sărbătorii.

 

“A fost o seară apoi a fost dimineaţă .

În ziua a şasea a fost terminat cerul şi pământul şi toate oştirile lor. De aceea Dumnezeu a încheiat în ziua a şaptea creaţiunea şi s-a odihnit  în ziua a şaptea, apoi a binecuvântat-o  şi a sfinţit-o căci în această zi s-a odihnit după crearea tuturor lucrurilor,a căror funcţoinare a stabilit-o

.Binecuvântat eşti Tu Dumnezeul nostru Veşnic, Împărat al Universului care ai creat rodul viţei!

  .Binecuvântat  eşti Tu Dumnezeul nostru Veşnic , care ne-ai sfinţit cu poruncile Tale şi găseşti în noi bucurie, Cel care cu dragoste şi  cuvioşenie ne-ai dăruit sâmbăta ca moştenire,
ca aducere aminte a Creaţiei, această zi care este prima  dintre sfintele sărbători, căci aceasta este şi amintirea ieşirii din Egipt!
Ne-ai ales pe noi şi ne-ai sfinţit dintre toate popoarele şi ne-ai dăruit ca moştenire Sâmbăta! 

Binecuvântat eşti tu Dumnezeule Veşnic care sfinţeşti sâmbăta !


"Vaihi erev váihi boker iom háşişi.Váichulu háşámáiim v'hááreţ v'kol ţváám. Váichál Elohim báiom háşvii m'láchto áşer ásá,váiişbot báiom háşvii mikol m'láchto áşer ásá. Vájvárech Elohim et iom háşvii váikádeş oto, ki vo şábát mikol 'láchto áşer bárá Elohim láásot. Sáv'réi máránán v'rabotái.

 
BÁRUCH ÁTÁ ADONÁI ELOHÉNU MELECH HÁOLÁM, BORÉ PRI HÁGOFEN.
Báruch ÁtáAdonái Elohénu Melech HáOLám, áşer kidşánu b'miţvotáv v'ráţá bánu,v'şábát kodşo b'áhává uv'ráţon hin'chilánu, zikáron l'mááse v'réşit. Ki hu iom t'chila l'mikráéi kodeş, zécher liţiiát miţrájim.Ki vánu váhár'tá v'otánu kidáş'tá mikol háámim, v' şábát kod'ş'chá b'áhává uv'ráţon hin'chál'tánu.


BÁRUCH ÁTÁ ADONÁI, M'KÁDÉŞ HÁŞÁBÁT."

 

Atunci când familia se aşează la masă, după spălarea mâinilor capul familiei ia cele două pâini în mână , două pentru că acest lucru ne aminteşte de porţia dublă de mană pe care poporul a primit-o în timpul călătoriei prin pustie. (Exod16:22)

După care rosteşte binecuvântarea peste cele două pâini ridicate:


"Binecuvântat eşti Tu Dumnezeul nostru Veşnic, Împărat al Universului care ne dai pâine din pământ !"
 
"Baruch Ata Adonái Elohénu Melech Há Olám hámoţi lechem, min hááreţ."
Apoi se frâng cele două pâni neîncepute,(lechem mişne) în bucăţi mai mici şi se consumă cu sare, ca o jertfă adusă şi prezentată lui Dumnezeu, care este de fapt amintirea şi asumarea legământului nostru cu El.
 
 
Traducere de Bezi G.
 
 

Copyright © 2005-2019 Comunitatea SHOFAR
http://kehilatshofar.com