Mărturie de credință

 

Scriptura


Credem, că Scriptura ,atât Tenach-ul (Vechiul Legământ) , cât și Brit Hadassa (Noul Legământ) sunt în totalitate inspirate de Dumnezeul cel Veșnic,reprezintă descoperirea Lui deplină și finală, până la revenirea lui Mesia. Biblia începând cu prima carte a lui Moise (Geneza n.tr.) și până la sfârșitul cărții Apocalipsei, în scrierile originale sunt infailibile. Cu privire la oricare categorie de cunoaștere despre care vorbește, Scriptura, este autentică, credibilă, inclusiv în ceea ce privește credința, practica,știința și istoria.
(Proverbe.30:5-6, Isaia 40:7-8, Matei 5:18,Ioan 10:35.b, 2Tim.3:16, 2Petru 1:21).
 
 
Creatorul,Atotputernicul, Dumnezeul cel Veșnic


Credem unicitatea lui Dumnezeu, așa cum este descrisă Ș'ma Israel. Șma Israel Adonai Echad:Ascultă Israele Dumnezeul cel Veșnic este unul.
Dumnezeu este Creatorul Universului, fără capăt și desăvârșit, existând din totdeauna trei într-o singură persoană. Tată, Fiu și Duh Sfânt,desăvârșit în natură, în neprihănire dumnezeiască și în trăsăturile de personalitate.
(Deuteronom 6:4,Isaia 48:16, Matei 28:19, Ioan 6:27, 2 Korinteni13:13, Faptele Apostolilor5:3-4,Evrei 1:8).
 
 
Tatăl


Credem că Tatăl domnește în mod suveran peste orice ființă creată. El este Tatăl lui Israel,pe care l-a ales ca singurul Său popor; este Tatăl lui Ieșua Mesia, pe care l-a trimis în lume ca să răscumpere omenirea și lumea creată.
(Exod 4:22, Matei 3:17,Ioan 1:12, Ioan 3:16,Faptele Apostolilor 17:29,  Galateni 3:26)
 
 
Dumnezeu Fiul-Mesia


Credem că Dumnezeu Fiul a devenit trup în persoana lui Ieșua Nazarineanul, care este Mesia cel promis al lui Israel, care a fost conceput de Duhul Sfânt, și născut de fecioara evreică Miriam (Maria).

El este în mod deplin Dumnezeu, care în timpul dimensiuni pământești s-a golit pe Sine, și este om în totalitate, în veșnică unitate.

(Isaia 7:14, Isaia 9:6-7,Ieremia 23:5-6, Mica 5:2).
 
Credem că Ieșua Mesia a murit, ca jertfă înlocuitoare pentru păcatele omului și că toți cei ce cred în El și îl primesc ca Domn al vieții proprii, ca Mântuitor, Răscumpărător personal sunt considerați drepți, îndreptățiți,datorită și prin sângele lui vărsat.
Moartea înlocuitoare a lui Mesia a fost prețul plătit pentru răscumpărarea noastră,iar acest lucru a fost descoperit și prefigurat în Tenach prin omorârea Mielului de Pesach, jertfă simbol pentru păcat și greșeli, și jertfă simbol de Yom Kippur (Ziua Ispășirii n.tr.).

(Numeri 16:15-16, Numeri 17:11, Isaia 53:4-6 Isaia53:10-12,Psalmi 22:16, Daniel 9:26, Zaharia12:10, Marcu 10,45, Romani 3:24-26, Romani 5:8-9, 2Korinteni 5:14-15, 2Korinteni5:21, 1Petru 3:18)
 
Credem că Ieșua HaMașiah a înviat în trup spiritual, duhovnicesc, s-a înălțat la cer, și a fost așezat la dreapta Tatălui. Acum slujește ca Marele Nostru Preot (Kohen HaGadol) după rânduiala preoțească a lui Melchițedec. În acest fel El este mijlocitor și purtătorul nostru de cuvânt înaintea Tatălui în folosul fiecărui credincios.

(Geneza 14:17-20,Psalmi 16:10-11, Psalmi 110:4, Zaharia 6:12-13,Faptele Apostolilor 1:9-11, 1 Corinteni 15:4-8,Evrei 7:1-25, Evrei 8:1, 1Ioan 2:1) 
 
Duh Sfânt


Credem că Ruach HaKodes – Duhul Sfânt e persoană. Nu atrage atenția asupra Sa și este mereu acolo ca să glorifice și să descopere pe Ieșua HaMașiah.
(Geneza 1,2; Psalmi 139,7; Neemia 9,20; Ioan 15,26-27;1Corinteni 2,10-11;1Corinteni 12,11; 2Corinteni13,13; Efeseni 4,30)
 
Credem că în perioada Vechiului Legământ Duhul Dumnezeului Veșnic a fost prezent în mod activ la crearea lumii și pentru perioade limitate a dăruit, a împuternicit, și a umplut persoane pentru îndeplinirea lucrărilor Lui.


(Geneza 1,2; Exod 31,3; Numeri 27,18; Judecători 6,34)
 
Credem că Duhul Dumnezeului Veșnic acționează activ astăzi pentru ca să convingă lumea de păcat,adevăr și judecată. El naște din nou, pecetluiește și separă credinciosul la o viață sfântă.
În momentul mântuirii toți credincioșii sunt scufundați prin Duhul Sfânt în Trupul lui Cristos, și Duhul lui Dumnezeu ia locuire stabilă în ei.Din această cauză fiecare credincios este desăvârșit în Mesia, și este posesorul tuturor binecuvântărilor spirituale. Pentru fiecare credincios este un privilegiu și responsabilitate să fie mereu umplut de Duhul lui Dumnezeu, adică să fie călăuzit de Duhul Sfânt, și astfel să fie evidente roadele Duhului Sfânt în viețile lor.
(Ioan 14,16;Ioan 16,7-15; Romani 8,9; 1Corinteni12,13; 1Corinteni12,27-30; Efeseni 1,13; Efeseni 5,18;  2Tesalonicieni 2,13)
 
Credem că omul născut din nou, pe parcursul vieții sale este potrivit pentru a folosi vreunul din darurile de slujire cu scopul de a zidi,de a întreține Trupul lui Cristos. Unii credincioși nu trebuie să caute să primească daruri spirituale, pentru că darea acestora aparține deciziei suverane a Dumnezeului celui Veșnic.
(1Corinteni 12,7-11; 1Corinteni 12,27-30; Efeseni 4,11-13; 1Petru 4,10)
 
Observație: scoaterea în evidență prea mult a unor daruri de exemplu darul vorbirii în limbi, sau vindecării, poate să fie dăunătoare Trupului lui Mesia. Accentul și esența vieții de credință este lucrarea Duhului Sfânt în omul credincios, lucrare care creează caracteristici și comportament dumnezeiesc. De aceea credincioșii trebuie să caute calea unei vieți mai desăvârșite în cadrul părtășiilor locale.

(Romani 8,13; 1Corinteni13,1-3.13; Galateni 5,22-23)
 
Credem că Dumnezeul cel Veșnic a promis că vindecă potrivit voii Sale. Acest lucru se poate întâmpla printr-un miracol prin credință, prin medicamente, respectiv prin știința medicală,sau în mod natural. Vindecări supranaturale pot să survină ca răspuns la rugăciune și conform voii suverane a Dumnezeului Veșnic. Vindecarea însă nu poate fi revendicată fără condiții doar ca un rezultat al ispășirii, al mântuirii.

(Exod 4,11; 1Timotei 5,23; 2Timotei 4,20; Iacob5,14-15; 1Ioan 5,14-15)
 
 
Satan și îngerii


Credem existența reală a lui Satan și a personalității lui, că a fost în rangul cel mai înalt între ființele spirituale create, între îngeri. El a păcătuit prin mândrie, orgoliu și a tras cu sine o parte dintre îngeri(care erau cunoscuți ca demoni) , în căderea lui în imoralitate.

(Isaia 14,12-17; Ezechiel 28,11-19; 1Timotei 3,6; 2Petru 2,4)
 
Credem că răutatea vine de la Satan. El și agenții lui orbesc omenirea ca să nu vadă adevărurile spirituale,instigă oamenii la antisemitism, și ura față de Israel, ispitesc credincioșii, pentru ca să cadă.Credincioșii prin aplicarea adevărurilor biblice sunt în stare să stea împotriva puterilor rele ale întunericului.

(Geneza 3,1-19; Luca 10,18; 2Corinteni 4,4; Efeseni 6,10-19; Iacov 4,7-8; 1Petru 5,8-9; Apocalipsa 12,13)
 
Credem că Satan care este dumnezeul lumii acesteia dirijează tot sistemul lumesc al necredincioșilor. A fost judecat de Ieshua HaMasiah prin moartea Acestuia, deși încă nu a fost executat. Satan va suferi judecata veșnică prin faptul că după domnia de 1000 de ani a lui Mesia va fi aruncat în iazul focului.
(2Corinteni 4,4; Efeseni 2,1-3;  Coloseni 2,15;Apocalipsa20,10)
 
Credem că mare parte a îngerilor a rămas sfântă și ei sunt înaintea tronului lui Dumnezeu lăudându-L, slăvindu-L și preamărindu-L pe El. Ei sunt însărcinați în mod special și sunt trimiși de Dumnezeu pentru îndeplinirea scopurilor, planurilor Lui, și ca să slujească spre orice credincios.
(Isaia 6,1-7; Daniel 10,10-21; Luca 15,10; Efeseni 1,1-21; Evrei 1,14; Apocalipsa 7,12)
 
 
Omul


Credem că omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Adam a păcătuit și în consecință a experimentat atât moartea fizică cât și cea spirituală , moarte care înseamnă rupere, separare de Dumnezeu. Consecințele acestui păcat se resimt asupra întregi omeniri. Orice om se naște cu o natură păcătoasă, și greșește cu gândul,cuvintele și faptele sale.


(Geneza 1,26-27; Geneza 2,17; Geneza 3,6; Isaia 53,6; Isaia 4,18; Marcu 7,20-23; Ioan 2,24-25; Romani5,12-19; Efeseni 2,1-3)
 
 
Mântuirea


Credem că oricine,se încrede prin credință în Ieșua HaMașiah ca Eliberator, Salvator, Mântuitor și îl acceptă ca Mântuitor personal, și își predă viața conduceri Lui în toate domeniile, își mărturisește păcatele și îi pare rău că le-a comis, primește instantaneu iertare și devine imediat copil al lui Dumnezeu. Această răscumpărare nu este rezultatul vreunui merit sau lucrare omenească. Răscumpărarea depinde în totalitate de harul nemeritat al Celui Veșnic.
(Geneza 15,6; Habacuc 2,4;Ioan 1,12; Ioan3., Efeseni 1,7; Tit 3,5)
 
Credem că orice credincios care este copilul lui Dumnezeu are siguranța mîntuirii adică este într-o siguranță veșnică prin puterea Celui Veșnic, datorită nașterii din nou, a locuirii și pecetluirii în interior a Duhului Sfânt, și mijlocirii lui Ieșua HaMașiah.

(Zaharia 6,12-13;Ioan 10,27-30; Ioan 14,16-17; Romani 8,38-39; Efeseni 4,30; 1Ioan 2,1; 1Petru 1,23)
 
Credem că toți credincioșii, deși au primit iertare de păcate, totuși în această viață sunt înclinați spre păcat. În ciuda acestui fapt Cel Veșnic s-a îngrijit într-o măsură deplină ca prin identificarea cu Ieșua HaMașiah, încrederea în puterea Duhului Sfânt precum și prin cunoașterea deplină a Scripturilor, credincioșii să poată să se supună Lui.


(Ioan 17,17; Romani 6,1-11; Romani 7,15-21; Romani 8,11-13; 1Ioan 1,8-2,2)
 
 
Trupul lui Mesia


Credem că fiecare credincios care l-a primit pe Ieșua HaMașiah ca Mântuitor personal este membru al Trupului lui Mesia. Trupul lui Mesia s-a născut după înălțarea la cer a lui Ieșua HaMașiah , de Șavuot (în ziua Cincizecimii) prin imersiunea Duhului Sfânt și va fi desăvârșit în ziua în care Mesia va reveni după mireasa Lui.Nici o alipire la vreo organizație pământească nu este bază la apartenența Trupului, ci se bazează în mod unic pe credința vie în Ieșua HaMașiah. Acest Trup se detașează de Izrael și este compus din evrei și alte neamuri datorită morții și învierii Mântuitorului. Membrii acestui Trup au responsabilitatea sfântă să mențină unitatea Duhului Sfânt și legătura dragostei cu inimă curată.
(Matei 16,18;Faptele Apostolilor1,5;Faptele Apostolilor2,14-36; 1Corinteni 12,13; Efeseni 2,11-22; Coloseni 1,18;Coloseni 3,14-15)
 
Credem că imersiunea în apă se bazează pe ritualul de imersiune evreiesc, dar în Legământul Nou exprimă lucrarea lui Mesia. Cina Domnului se bazează pe cina Seder din seara Pesachului, și este aducerea aminte de moartea lui Mesia, de jertfa de pe Golgota până la revenirea Lui. Acestea sunt ceremoniile Noului Legământ pe care Mesia le-a poruncit celor ce aparțin Trupului Său să le țină.
(Matei 28,19; 1Corinteni 11,23-30)
 
Credem învierea și înălțarea la cer a lui Ieșua HaMașiah.
 
Credem că adunările locale se organizează pentru ca să dea slavă Dumnezeului Celui Veșnic, prin închinare, învățătură, obligația dării de seamă, ucenicizare, practicarea părtășiei și prin evanghelizare. Trupul lui Mesia funcționează în chip ascuns în adunările locale. Intrarea în adunările locale este necesară și se bazează pe exprimarea liberă a voinței.

(Matei 28,19-20; Faptele Apostolilor2,42-47; Efeseni 4,11-13)
 
 
Izrael


Credem că Izrael este poporul special ales al Dumnezeului Veșnic pentru ca să fie un popor sfânt, și o împărăție de preoți. Alegerea lui Israel este irevocabilă, în ciuda faptului că l-au refuzat pe Ieșua HaMașiah, ca și națiune. Dumnezeul cel Veșnic îl va curăța pe Izrael de necredință „în vremea de necaz pentru Iacov ”, și atunci Izrael ca și națiune îl va primi pe Ieșua ca fiind HaMașiah.

(Isaia 52,13-53,12;Ieremia 30,7; Ezechiel 20,33-42; Daniel 9,27; Zaharia 12,10;
Zaharia 13.8-9; Romani 11,26)

 
Credem că Izrael nu este tot una cu Trupul lui Mesia, însă credicioșii evrei care cred în Ieșua au o identitate particulară și dublă.În primul rând ca și rămășiță spirituală a Izraelul fizic, și în al doilea rând ca membru al Trupului lui Mesia.

( Exod 19,6; Amos 3,2; Amos 9,8; Romani 10,1; Romani 11,2.5.28-29; Efeseni 2,14-16)
 
Credem că legământul Dumnezeului Veșnic încheiat cu Avraam este valabil necondiționat și irevocabil pentru poporul evreu. Acest Legământ dă dreptul la pământul Izraelului, face promisiunea urmașului adică la Mesia, care vine să răscumpere Izraelul și face o promisiune omenirii întregi că prin Izrael și Mântuitorul lui are parte în Mântuire. Dumnezeu cel Veșnic în final împlinește din toate punctele de vedere Legământul în împărăția mesianică, atât din punct de vedere fizic cât și din punct de vedere spiritual. Atunci poporul evreu va cunoaște personal pe Dumnezeul cel Veșnic prin Ieșua HaMașiah și va stăpâni tot teritoriul Izraelului conform granițelor biblice.
(Geneza 12,1-3;Geneza 15,17-18;Ieremia 31,31-34; Romani 11,25-28)
 
Credem că, din cauza faptului că evanghelia a fost dată în primul rând poporului evreu, responsabilitatea credincioșilor este ca prin viața proprie să o prezinte, și este un privilegiu să prezinte vestea bună a lui Ieșua HaMașiah cu curaj și sensibilitate, în cazul unui interes manifestat deschis. Responsabilitatea credinciosului mai este să sprijine și să iubească Izraelul, în timp ce se împotrivește antisemitizmului în conformitate cu dispozițiile Celui Veșnic.
(Geneza 12,3; Numeri 24,9;Ieremia 31,35-37; Matei 28,18-20;Ioan 4,21-25; Faptele Apostolilor 13,46-47; Romani 1,16-17)
 
Credem că Legile lui Moise, se referă la reguli de viață și toate s-au împlinit în Mesia, și trăirea acestora în viața de toate zilele,se întâmplă sub călăuzirea Duhului Sfânt și în libertatea Lui.Tradițiile iudaismului care se bazează pe descoperirea dată lui Moise,și care în același timp sunt adevăruri biblice,pentru credincioșii evrei sunt în esență, manifestarea identității evreiești primite de la Dumnezeu, iar pentru credincioșii dintre neamuri instrumente de identificare cu comunitatea evreiască și manifestarea rădăcinilor evreiești ale credinței lor.
(Matei 5,17-48; Faptele Apostolilor21,24-26; Romani 8,2; Romani 10,4; Galateni 6,2; Galateni 3,3.11; Efeseni 2,14)
 
 
Lucrurile de sfârșit, profețiile


Credem că prin moartea fizică credincioșii ajung în prezența plină de bucurie a lui Dumnezeu, în timp ce partea necredincioșilor este despărțirea de Dumnezeu în chinul veșnic.

(Luca16,19-31)
 
Credem învierea fiecărui om în trup. Credincioșii înviază pentru bucuria vieții veșnice cu Dumnezeu, necredincioșii înviază pentru judecată, și apoi pentru chinul veșnic al despărțirii de Dumnezeu.

(Psalmi 49,12-20; Ioan 5, 28-29; 1Corinteni15,52; 1Tesalonicieni 4,16; Apocalipsa 20,4-6;Apocalipsa 20,12-15; Apocalipsa 21, 1-8.)
 
Credem profețiile scrise ale Bibliei, ca și profeții inspirate de Duhul Sfânt și împlinirea deplină a acestora.
 
Credem revenirea apropiată, personală a lui Ieșua HaMașiah pe cer după Trupul Său.Toți membrii Trupului lui Mesia – cari sunt în viață sau morți din punct de vedere fizic, în timpul acela, cu trup înviat vor ajunge la Domnul pentru totdeauna.

(1Corinteni 15,51-53; 1Tesalonicieni 1,10; 1Tesalonicieni 4,13-18; 1Tesalonicieni 5,1-11; Tit 2,13; Apocalipsa 3,10)
 
Credem venirea pe Pământ a lui Ieșua HaMașiah în trup spiritual, personală și vizibilă, profețită de Isaia. Atunci El va pune capăt stricăciunii care este pe întreaga creațiune, va reabilita în întregime Izraelul pe pământul propriu, îi face să cunoască promisiunile Legământului celui Veșnic și va conduce lumea întreagă la cunoașterea Dumnezeului Veșnic.
(Deuteronom 30,1-10; Isaia 9,6-7; Isaia 11,1-10; Ezechiel 37,21-28; Matei 24,30; Faptele Apostolilor.1,11; Romani 8,19-23; Romani 11,25-27)


 
MARANA THA!

 

TOATE ARTICOLELE SCRISE DE PE PAGINILE NOASTRE WEB SE POT ABSOLUT GRATUIT DESCĂRCA, DUPĂ CARE SE POT TIPĂRI ȘI DISTRIBUI CU CONDIȚIA PĂSTRĂRII ÎNTEGRITĂȚII INFORMAȚIILOR

CONDIȚIILE DISTRIBUIRII SCRIERILOR SUB ORICE FORMĂ ESTE SĂ SE PĂSTREZE ÎN TOTALITATE NEALTERATE, NEMODIFICATE ȘI NETRUNCHIATE INFORMAȚIILE, CU MENȚIONAREA SURSEI ȘI ÎN EXCLUSIVITATE GRATUIT.


Copyright Š 2005-2021 Comunitatea SHOFAR
http://kehilatshofar.com